1 Nephi 10
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 10

Si Lehi mitagna nga ang mga Judeo mabihag sa mga taga-Babelon—Siya misulti sa pag-anhi taliwala sa mga Judeo sa usa ka Mesiyas, sa usa ka Manluluwas, sa usa ka Manunubos—Si Lehi misulti usab sa pag-anhi sa usa kinsa kinahanglan mobunyag sa Kordero sa Dios—Si Lehi misulti sa kamatayon ug sa pagkabanhaw sa Mesiyas—Siya mitandi sa pagkatibulaag ug pagkapundok sa Israel ngadto sa usa ka kahoy nga oliba—Si Nephi namulong mahitungod sa Anak sa Dios, sa gasa sa Espiritu Santo, ug sa panginahanglan sa pagkamatarung. Mga 600–592 B.C.

1 Ug karon ako, si Nephi, mopadayon sa paghatag og usa ka asoy diha aniini nga mga palid sa akong mga kahimoan, ug sa akong pagmando ug pagpangalagad; busa, sa pagpadayon sa akong asoy, ako kinahanglan gayud nga mamulong kalabut sa mga butang sa akong amahan, ug usab sa akong mga igsoon.

2 Kay tan-awa, human ang akong amahan makahimo og pagtapos sa pagpamulong sa mga pulong sa iyang adamgo, ug usab sa pag-awhag kanila nga magmakugihon, siya namulong ngadto kanila mahitungod sa mga Judeo—

3 Nga human sila malaglag, bisan kanang dako nga dakbayan nga aJerusalem, ug daghan ang bmadala nga bihag ngadto sa cBabelon, sumala sa kaugalingong tukma nga panahon sa Ginoo, sila dmahibalik pag-usab, oo, gani kuhaon gikan sa pagkabihag; ug human sila makuha gikan sa pagkabihag sila kinahanglan makapanag-iya pag-usab sa yuta nga ilang kabilin.

4 Oo, bisan aunom ka gatus ka mga tuig gikan sa panahon nga mibiya ang akong amahan sa Jerusalem, usa ka bpropeta nga ang Ginoong Dios mopasanay taliwala sa mga Judeo—gani usa ka cMesiyas, o, sa lain nga mga pulong, usa ka Manluluwas sa kalibutan.

5 Ug siya usab namulong mahitungod sa mga propeta, unsa ka daghan sa anagpamatuod niini nga mga butang, mahitungod niini nga Mesiyas, kang kinsa siya namulong, o kini nga Manunubos sa kalibutan.

6 Busa, ang tanan nga mga katawhan anaa sa pagkahisalaag ug sa apagkapukan nga kahimtang, ug maingon sa hangtud, gawas kon sila modangop ngadto niini nga Manunubos.

7 Ug siya namulong usab mahitungod sa usa ka apropeta kinsa moabut sa dili pa moabut ang Mesiyas, sa pag-andam sa agianan sa Ginoo—

8 Oo, gani siya moadto ug mosinggit sa kamingawan: aAndama ninyo ang agianan sa Ginoo, ug himoa ang iyang mga dalan nga tul-id; kay adunay usa nga magbarug taliwala kaninyo kinsa kamo wala makaila; ug siya labaw pa nga gamhanan kay kanako, kansang liston sa sapatos ako dili takus sa paghubad. Ug daghan ang gipamulong sa akong amahan mahitungod niini nga butang.

9 Ug ang akong amahan miingon nga siya kinahanglan mobunyag dinha sa aBethabara, unahan sa Jordan; ug siya usab miingon nga siya kinahanglan bmobunyag uban sa tubig; gani siya kinahanglan mobunyag sa Mesiyas uban sa tubig.

10 Ug human siya makabunyag sa Mesiyas uban sa tubig, siya kinahanglan motuo ug mopamatuod nga siya mibunyag sa aKordero sa Dios, kinsa mokuha sa mga sala sa kalibutan.

11 Ug nahinabo human ang akong amahan makapamulong niini nga mga pulong siya namulong ngadto sa akong mga igsoon mahitungod sa ebanghelyo diin kinahanglan isangyaw taliwala sa mga Judeo, ug mahitungod usab sa apagkunhod diha sa bpagkawalay pagtuo sa mga Judeo. Ug human sila cmopatay sa Mesiyas, kinsa moanhi, ug human siya mapatay siya dmabanhaw gikan sa mga patay, ug magpakita sa iyang kaugalingon, pinaagi sa eEspiritu Santo, ngadto sa mga Hentil.

12 Oo, gani ang akong amahan namulong og daghan mahitungod sa mga Hentil, ug usab mahitungod sa balay ni Israel, nga sila gayud itandi sama sa usa ka kahoy nga aoliba, kansang mga sanga pagabalion ug bpagatibulaagon diha sa ibabaw sa tibuok yuta.

13 Busa, siya miingon nga kini gikinahanglan gayud nga kita maghiusa ngadto sa ayuta sa saad, ngadto sa katumanan sa pulong sa Ginoo, nga kita pagatibulaagon diha sa ibabaw sa tibuok yuta.

14 Ug human ang balay ni Israel pagatibulaagon sila kinahanglan apagapundukon pag-usab; o, sa katapusan, human madawat sa mga bHentil ang kahingpitan sa Ebanghelyo, ang kinaiyanhon nga mga sanga sa kahoy nga coliba, o ang mga salin sa balay ni Israel, kinahanglan isumbak, o moabut sa kasayuran sa tinuod nga Mesiyas, ang ilang Ginoo ug ang ilang Manunubos.

15 Ug human niini nga matang sa pinulongan ang akong amahan nanagna ug namulong ngadto sa akong mga igsoon, ug daghan pa usab nga mga butang diin ako dili mosulat niini nga basahon; kay ako nakasulat na og daghan kanila ingon nga angay alang kanako diha sa akong auban nga basahon.

16 Ug tanan niini nga mga butang, diin ako namulong, nabuhat na samtang ang akong amahan nagpuyo sa tolda, didto sa walog sa Lemuel.

17 Ug nahinabo human ako, si Nephi, makadungog sa tanan nga mga apulong sa akong amahan, mahitungod sa mga butang diin siya nakakita diha sa usa ka bpanan-awon, ug usab sa mga butang diin siya namulong pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, diin nga gahum siya midawat pinaagi sa hugot nga pagtuo diha sa Anak sa Dios—ug ang Anak sa Dios mao ang cMesiyas kinsa kinahanglan nga moabut—ako, si Nephi, matinguhaon usab nga unta ako makakita, ug makadungog, ug masayud niini nga mga butang, pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, diin mao ang dgasa sa Dios ngadto sa tanan niadto kinsa sa emakugihon nga paagi mangita kaniya, ingon sa fkaraan nga panahon hangtud sa panahon nga siya magpakita sa iyang kaugalingon ngadto sa mga anak sa katawhan.

18 Kay siya asama ra sa kagahapon, sa karon, ug sa kahangturan; ug ang agianan giandam alang sa tanan nga mga tawo gikan sa katukuran sa kalibutan, kon kini mao nga sila maghinulsol ug moduol ngadto kaniya.

19 Kay siya nga sa makugihon nga paagi mangita makakaplag; ug ang mga amisteryo sa Dios ipadayag ngadto kanila, pinaagi sa gahum sa bEspiritu Santo, ingon niini nga mga panahon ingon man usab sa karaan nga mga panahon, ug ingon man sa karaan nga mga panahon ug sa panahon nga moabut; busa, ang cpalakaw sa Ginoo usa ka walay katapusan nga nagsunod-sunod nga buhat.

20 Busa hinumdumi, O tawo, tungod sa tanan nimo nga mga binuhatan ikaw pagadad-on ngadto sa ahukmanan.

21 Busa, kon ikaw nagtinguha sa pagbuhat og dautan sa mga adlaw sa imong apagsulay, niana ikaw makita nga bmahugaw sa atubangan sa hukmanan sa Dios; ug walay mahugaw nga butang nga makapuyo uban sa Dios; busa, ikaw kinahanglan gayud nga isalikway sa kahangturan.

22 Ug ang Espiritu Santo naghatag sa pagtugot nga ako kinahanglan mamulong niini nga mga butang, ug dili molimud kanila.