1 Nephi 20
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 20

Ang Ginoo mipadayag sa iyang mga katuyoan ngadto sa Israel—Ang Israel napili diha sa hudno sa kasakit, ug nga mogula gikan sa Babelon—Itandi sa Isaias 48. Mga 588–570 B.C.

1 Patalinghug ug paminaw niini, O balay ni Jacob, kinsa gitawag pinaagi sa ngalan nga Israel, ug motungha gikan sa mga katubigan sa Juda, o gikan sa mga katubigan sa apagbunyag, kinsa nanumpa pinaagi sa ngalan sa Ginoo, ug mihimo og paghisgot sa Dios sa Israel, apan sila wala manumpa sa kamatuoran ni sa pagkamatarung.

2 Bisan pa niana sila mitawag sa ilang mga kaugalingon nga abalaan nga dakbayan, apan sila wala bmagpabilin sa ilang mga kaugalingon diha sa Dios sa Israel kinsa mao ang Ginoo sa mga Panon; oo, ang Ginoo sa mga Panon mao ang iyang ngalan.

3 Tan-awa Ako mipahayag sa aunang mga butang gikan sa sinugdanan; ug sila migula gikan sa akong ba-ba, ug Ako mipakita kanila. Ug Ako mipakita kanila sa kalit.

4 Ug Ako mibuhat niini tungod kay Ako nasayud nga akamo mga gahi og ulo, ug ang inyong liog ingon ka lig-on sa puthaw, ug ang inyong mga agtang ingon sa tumbaga;

5 Ug Ako bisan gikan sa sinugdanan mipadayag kaninyo; sa wala pa kini mahinabo Ako mipakita kanila nganha kaninyo; ug Ako mipakita kanila tungod sa kabalaka tingali unya og kamo moingon—Ang akong adios-dios nakapahimo kanila, ug ang akong kinulit nga larawan, ug ang akong tinunaw nga mga larawan nagsugo kanila.

6 Kamo nakakita ug nakadungog niining tanan; ug kamo dili ba mopahayag kanila? Ug kana nga Ako mipakita kaninyo sa bag-o nga mga butang gikan niini nga panahon, bisan sa tinago nga mga butang, ug kamo dili masayud kanila.

7 Sila gilalang karon, ug kini dili gikan sa sinugdanan, sa pagkatinuod sa wala pa ang adlaw diin kamo wala makadungog kanila nga sila gipahayag nganha kaninyo, basin pa unya kamo moingon—Tan-awa ako nasayud kanila.

8 Oo, ug kamo wala makadungog; oo, kamo wala masayud; oo, gikan niana nga panahon ang inyong dunggan dili pa makadungog; kay Ako nasayud nga kamo modumala sa mabudhion kaayo nga paagi, ug gitawag nga usa ka amalapason gikan pa sa sabakan.

9 Bisan pa niana, alang sa kaayohan sa akong angalan Ako mopugong sa akong kasuko, ug sa akong pagdayeg Ako mohikaw gikan kaninyo, nga Ako dili mosalikway kaninyo.

10 Kay, tan-awa, Ako milimpyo kaninyo, ug Ako mipili kaninyo diha sa hudno sa akasakit.

11 Alang sa akong kaugalingon nga kaayohan, oo, alang sa akong kaugalingon nga kaayohan Ako mobuhat niini, kay Ako dili motugot nga ang akong angalan mahugawan, ug Ako bdili mohatag sa akong himaya ngadto sa uban.

12 Patalinghug ngari kanako, O Jacob, ug Israel akong tinawag kay Ako mao siya; Ako mao ang auna, ug Ako mao usab ang katapusan.

13 Ug ang akong kamot usab amipahimutang sa katukuran sa yuta, ug ang akong tuo nga kamot milugway ngadto sa mga kalangitan. Ako mitawag kanila ug sila mibarug nga nagkahiusa.

14 Tanan kamo, magtigum sa inyong mga kaugalingon, ug maminaw; kinsa taliwala kanila mipahayag niini nga mga butang ngadto kanila? Ang Ginoo nahigugma kaniya; oo, ug siya amotuman sa iyang pulong diin siya mipahayag pinaagi kanila; ug siya mobuhat sa iyang kabubut-on diha sa bBabelon, ug ang iyang paghukom moabut diha sa mga taga-Caldea.

15 Usab, miingon ang Ginoo; Ako ang Ginoo, oo, Ako nakapamulong; oo, Ako nakatawag kaniya sa pagpahayag, Ako nakadala kaniya, ug siya mohimo sa iyang agianan nga mauswagon.

16 Dali kamo duol ngari kanako; Ako wala mamulong sa atago; gikan sa sinugdanan, gikan sa panahon nga kini gipahayag Ako nakapamulong; ug ang Ginoong Dios, ug ang iyang Espiritu, mipadala kanako.

17 Ug sa ingon miingon ang Ginoo, nga inyong aManunubos, ang Usa nga Balaan sa Israel, Ako mipadala kaniya, ang Ginoo nga inyong Dios kinsa mitudlo kaninyo sa kaayohan, kinsa bmidala kaninyo sa dalan nga inyong padulngan, ang mibuhat niini.

18 O nga kamo nga nagpatalinghug ngadto sa akong mga asugo—niana ang inyong kalinaw maingon sa usa ka suba, ug ang inyong pagkamatarung ingon sa mga balud sa kadagatan.

19 Ang inyong abinhi usab maingon sa mga balas; ang kaliwat sa inyong sabakan ingon sa gagmay nga mga bato diha niini; ang iyang ngalan wala unta maisalikway ni malaglag gikan sa atubangan kanako.

20 aBiya gikan sa Babelon, layas kamo gikan sa mga taga-Caldea, uban sa usa ka tingog nga manag-awit ipahayag kaninyo, isulti kini, ipamulong ngadto sa mga lumulupyo sa yuta; moingon kamo: Ang Ginoo mitubos sa iyang bsulugoon nga si Jacob.

21 Ug sila wala auhawa; siya migiya kanila ngadto sa mga desyerto; siya mihimo sa mga katubigan nga moagas gikan sa bdagko nga bato alang kanila; siya migunit sa bato usab ug ang mga tubig mibugwak.

22 Bisan pa niana siya nakabuhat sa tanan niini, ug ang labaw nga dako usab, walay akalinaw, miingon ang Ginoo, ngadto sa mga dautan.