1 Nephi 21
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 21

Ang Mesiyas mahimo nga usa ka kahayag ngadto sa mga Hentil ug moluwas sa mga binilanggo—Ang Israel pagapundukon uban ang gahum sa katapusan nga mga adlaw—Ang mga hari mahimo nga ilang tigmatuto nga mga amahan—Itandi sa Isaias 49. Mga 588–570 B.C.

1 Ug usab: Patalinghug, O kamo sa balay ni Israel, tanan kamo nga nahibulag ug giabug tungod sa pagkadautan sa mga pastor sa akong mga katawhan; oo, tanan kamo nga nahibulag, nga nagkatibulaag sa lain nga dapit, kinsa mao ang akong mga katawhan, O balay ni Israel. Pamati, O mga apulo, ngari kanako, ug patalinghug kamo nga mga katawhan gikan sa blayo; ang Ginoo mitawag kanako gikan sa sabakan; gikan sa sabakan sa akong inahan siya nakahimo og paghisgot sa akong ngalan.

2 Ug siya mihimo sa akong ba-ba sama sa usa ka hait nga espada; diha sa anino sa iyang kamot siya mitago kanako, ug mihimo kanako nga usa ka mahamis nga puloan; sa iyang udyongan siya mitago kanako;

3 Ug miingon ngari kanako: Ikaw mao ang akong asulugoon, O Israel, kang kinsa Ako mahimo nga himayaon.

4 Unya ako miingon, ako naghago sa kawang, ako migamit sa akong kusog alang sa walay hinungdan ug diha sa kawang; sa pagkatinuod ang akong paghukom diha uban sa Ginoo, ug ang akong buhat uban sa akong Dios.

5 Ug karon, miingon ang Ginoo—nga amiumol kanako gikan sa sabakan nga ako kinahanglan mahimo nga iyang sulugoon, sa pagdala ni Jacob pag-usab ngadto kaniya—bisan og ang Israel dili mapundok, gani ako mahimayaon diha sa mga mata sa Ginoo, ug ang akong Dios mahimo nga akong kusog.

6 Ug siya miingon: Kini usa ka sayon nga butang nga ikaw mahimo nga akong sulugoon sa pagpasanay sa mga atribo ni Jacob, ug sa pagpahiuli sa gipanalipdan sa Israel. Ako mohatag usab kanimo alang sa usa ka bpaggiya sa mga cHentil, nga ikaw unta mahimo nga akong kaluwasan ngadto sa mga lumulupyo sa yuta.

7 Sa ingon miingon ang Ginoo, ang Manunubos sa Israel, iyang Usa nga Balaan, ngadto kaniya kinsa ang tawo mibiay-biay, ngadto kaniya kinsa ang mga kanasuran midumot, ngadto sa mga sulugoon sa mga tigmando: Ang mga hari makakita ug mobarug, mga prinsipe usab mosimba, tungod sa Ginoo nga matinud-anon.

8 Sa ingon miingon ang Ginoo: Sa usa ka angay nga panahon Ako nakadungog kaninyo, O mga pulo sa dagat, ug usa ka adlaw sa kaluwasan Ako mitabang kaninyo; ug Ako mipanalipod kaninyo, ug mihatag kaninyo sa aakong sulugoon alang sa usa ka pakigsaad sa mga katawhan, aron motukod sa yuta, nga aron mahimo ang pagpanunod sa awaaw nga mga kabilin;

9 Nga kamo unta moingon sa mga abinilanggo: Lakaw ngadto; kanila nga naglingkod sa bkangitngit: Ipakita ang inyong mga kaugalingon. Sila mokaon diha sa mga agianan, ug ang ilang mga ctugwayanan mahimo nga anaa sa tanan nga taas nga mga dapit.

10 Sila dili gutumon ni uhawon, ni ang kainit ni ang adlaw mohampak kanila; kay siya nga adunay kalooy diha kanila mogiya kanila, gani pinaagi sa mga tubod sa tubig siya mogiya kanila.

11 Ug Ako mohimo sa akong tanan nga mga kabukiran nga usa ka agianan, ug ang akong adagko nga mga agianan pagabayawon.

12 Ug unya, O balay ni Israel, tan-awa, akini moabut gikan sa layo; ug tan-awa, kini gikan sa amihanan ug gikan sa kasadpan; ug kini gikan sa yuta sa Sinim.

13 aPag-awit, O mga kalangitan; ug paglipay, O yuta; kay ang mga tiil niadto kinsa anaa sa silangan mapahimutang; ug mabuak ngadto sa pag-awit, O mga kabukiran; kay sila dili na pagahampakon; kay ang Ginoo mihupay sa iyang mga katawhan, ug mohatag og kalooy diha sa iyang sinakit.

14 Apan, tan-awa, ang Zion miingon: Ang Ginoo misalikway kanako, ug ang Ginoo nakalimot kanako—apan siya mopakita nga siya wala makalimot.

15 Mahimo ba sa usa ka ainahan sa pagkalimot sa iyang masuso nga bata, nga siya walay kalooy diha sa iyang anak nga lalaki sa iyang sabakan? Oo, sila mahimo nga bmakalimot, apan Ako dili makalimot kaninyo, O balay ni Israel.

16 Tan-awa, Ako mikulit kaninyo diha sa mga apalad sa akong mga kamot; ang inyong mga paril anaa kanunay sa akong atubangan.

17 Ang inyong mga anak modali paglihok batok sa inyong mga tiglaglag; ug sila nga amilaglag kaninyo mobiya gikan kaninyo.

18 Ihangad ang inyong mga mata sa bisan asa ug tan-awa; tanan niini amipundok sa ilang mga kaugalingon, ug sila moduol kaninyo. Ug ingon nga Ako buhi, miingon ang Ginoo, kamo sa pagkatinuod mosul-ob uban kanilang tanan, uban sa usa ka dayan-dayan, ug mobugkos kanila gani ingon sa usa ka pangasaw-onon.

19 Kay ang inyong salin ug ang inyong awaaw nga mga dapit, ug ang yuta sa inyong kalaglagan, mahimo bisan karon nga pig-ot kaayo pinaagi sa katarungan sa mga lumulupyo; ug sila nga milaglag kaninyo mahimo nga malayo.

20 Ang mga anak kinsa kamo makaangkon, human kamo gihikawan sa nauna, moingon pag-usab sa inyong mga dunggan: Ang dapit ahigpit alang kanako; paghatag og dapit ngari kanako nga ako unta makapuyo.

21 Unya mahimo nga akamo mosulti sa inyong kasingkasing: Kinsa ang nagpaanak kanako niini, nakakita nga ako nawad-an sa akong mga anak, ug ako bbiniyaan, usa ka bihag, ug naglakaw ngadto ug nganhi? Ug kinsa ang nagmatuto niini? Tan-awa ako gibiyaan nga nag-inusara; kini, diin sila gikan?

22 Sa ingon miingon ang Ginoong Dios: Tan-awa, Ako mopataas sa akong kamot ngadto sa mga aHentil, ug mopahimutang sa akong bsumbanan ngadto sa mga katawhan; ug sila modala sa inyong anak nga mga lalaki diha sa ilang mga cbukton, ug ang inyong anak nga mga babaye pas-anon diha sa ilang mga abaga.

23 Ug ang mga ahari mahimo nga inyong btigmatuto nga mga amahan, ug ang ilang mga reyna inyong tigmatuto nga mga inahan; sila moyukbo nganha kaninyo nga ang ilang nawong paingon sa yuta; ug motilap sa abug sa inyong mga tiil; ug kamo masayud nga Ako mao ang Ginoo; kay sila dili maulaw nga cmaghulat kanako.

24 Kay kuhaon ba ang bihag gikan sa gamhanan, o ang ulipon asumala sa balaod pagabuhian?

25 Apan sa ingon miingon ang Ginoo, bisan ang mga ulipon sa gamhanan pagakuhaon, ug ang bihag sa mabangis pagaluwason; kay Ako makig-away kaniya nga makig-away kaninyo, ug Ako moluwas sa inyong mga anak.

26 Ug ako amopakaon kanila nga modaug-daug kaninyo uban sa ilang kaugalingon nga unod; ug hubgon sila sa ilang kaugalingon nga dugo ingon sa matam-is nga bino; ug ang tanan nga unod bmasayud nga Ako, ang Ginoo, mao ang inyong Manluluwas ug inyong Manunubos, ang Usa nga cGamhanan ni Jacob.