Mga Kasulatan
Words of Mormon 1


Ang Mga Pulong ni Mormon

Kapitulo 1

Si Mormon mipamubo sa dagko nga mga palid ni Nephi—Siya misukip sa gagmay nga mga palid uban sa lain nga mga palid—Si Hari Benjamin nagpahiluna og kalinaw diha sa yuta. Mga A.D. 385.

1 Ug karon ako, si aMormon, ingon nga hapit na motugyan sa talaan diin ako nagbuhat ngadto sa mga kamot sa akong anak nga lalaki si Moroni, tan-awa ako nakasaksi hapit sa tanan nga mga kalaglagan sa akong mga katawhan, ang mga Nephite.

2 Ug kini adaghan nga kagatusan ka mga tuig human sa pag-anhi ni Kristo nga ako mitugyan niini nga mga talaan ngadto sa mga kamot sa akong anak nga lalaki; ug kini nagpatuo kanako nga siya mosaksi sa tibuok kalaglagan sa akong mga katawhan. Apan hinaut pa nga ang Dios motugot nga siya mopalungtad kanila, nga siya mahimo nga mosulat ingon og mahitungod kanila, ug ingon og mahitungod ni Kristo, nga tingali sa uban nga adlaw kini bmakatabang kanila.

3 Ug karon, ako mamulong ingon og mahitungod niana diin ako misulat; kay human ako makahimo og aminubo gikan sa mga bpalid ni Nephi, ngadto sa paghari niini nga hari Benjamin, si kinsa gipamulong ni Amaleki, ako misiksik taliwala sa mga ctalaan nga gitugyan ngari sa akong mga kamot, ug ako nakakaplag niini nga mga palid, diin naglangkob niining gagmay nga asoy sa mga propeta, gikan kang Jacob ngadto sa pagmando niini nga hari dBenjamin, ug usab daghan sa mga pulong ni Nephi.

4 Ug ang mga butang diin anaa niini nga mga palid anakapahimuot kanako, tungod sa mga panagna sa pag-anhi ni Kristo; ug ang kasayuran sa akong mga amahan daghan kanila ang natuman; oo, ug ako usab nasayud nga ingon kadaghan sa mga butang nga gipanagna mahitungod kanamo hangtud niini nga adlaw natuman, ug ingon sa kadaghan nga molapas niini nga adlaw tinuod gayud nga mahinabo—

5 Busa, ako mipili aniini nga mga butang, aron sa pagtapos sa akong talaan diha kanila, diin nga nahibilin sa akong talaan ako mokuha gikan sa mga bpalid ni Nephi; ug ako dili makasulat sa cikagatusan nga bahin sa mga butang sa akong mga katawhan.

6 Apan tan-awa, ako mokuha niini nga mga palid, diin naglangkob niini nga mga pagpanagna ug mga pagpadayag, ug mobutang kanila uban sa nahibilin sa akong talaan, kay sila mga pinili ngari kanako; ug ako nasayud nga sila mga pinili ngadto sa akong mga kaigsoonan.

7 Ug ako mihimo niini alang sa usa ka amaalamon nga katuyoan; kay sa ingon kini mihong-hong kanako, sumala sa mga kahimoan sa Espiritu sa Ginoo diin ania kanako. Ug karon, ako wala masayud sa tanan nga mga butang; apan ang Ginoo bnasayud sa tanan nga mga butang diin mga umaabut; busa, siya naglihok diri kanako aron sa pagbuhat sumala sa iyang kabubut-on.

8 Ug ang akong apag-ampo ngadto sa Dios mahitungod sa akong mga kaigsoonan, nga sila sa makausa pa moabut sa kasayuran sa Dios, oo, ang katubsanan ni Kristo; nga sila sa makausa pa mahimo nga usa ka bmakapahimuot nga mga katawhan.

9 Ug karon ako, si Mormon, mopadayon sa pagtapos sa akong talaan, diin ako mikuha gikan sa mga palid ni Nephi; ug ako mihimo niini sumala sa kasayuran ug sa salabutan nga ang Dios mihatag kanako.

10 Busa, nahinabo nga human si Amaleki amitugyan niini nga mga palid ngadto sa mga kamot ni hari Benjamin, siya midala kanila ug mibutang kanila uban sa blain nga mga palid, diin naglangkob sa mga talaan diin gipanunod pinaagi sa mga chari, gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan hangtud sa mga adlaw ni hari Benjamin.

11 Ug sila gipanunod gikan kang hari Benjamin, gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan hangtud sila nahulog ngari sa aakong mga kamot. Ug ako, si Mormon, nag-ampo sa Dios nga sila mahimo nga matipigan gikan karon ug sa hangtud. Ug ako nasayud nga sila matipigan; kay adunay mga mahinungdanon nga mga butang nga gikasulat diha kanila, gikan diin ang akong mga katawhan ug ang ilang mga kaigsoonan bpagahukman sa mahinungdanon ug katapusan nga adlaw, sumala sa pulong sa Dios diin nahisulat.

12 Ug karon, mahitungod niini nga hari Benjamin—siya ingon og adunay mga panagbingkil diha sa iyang kaugalingon nga mga katawhan.

13 Ug nahinabo usab nga ang mga kasundalohan sa mga Lamanite midulhog gikan sa ayuta sa Nephi, aron sa pagpakig-away batok sa iyang mga katawhan. Apan tan-awa, si hari Benjamin mipundok sa iyang mga kasundalohan, ug siya mibarug batok kanila; ug siya nakig-away uban sa kusog sa iyang kaugalingon nga bukton, uban ang bespada ni Laban.

14 Ug diha sa kusog sa Ginoo sila nakigbingkil batok sa ilang mga kaaway, hangtud nga sila nakapatay og daghan nga mga kaliboan sa mga Lamanite. Ug nahinabo nga sila nakigbingkil batok sa mga Lamanite hangtud nga sila nakaabug kanila gikan sa tanan nga mga yuta nga ilang kabilin.

15 Ug nahinabo nga human niini dihay mini nga mga aKristo, ug ang ilang mga ba-ba natak-um, ug sila nagsilot sumala sa ilang mga kalapasan;

16 Ug human dihay mini nga mga propeta, ug mini nga mga magsasangyaw ug mga magtutudlo taliwala sa mga katawhan, ug tanan niini ingon nga nasilutan sumala sa ilang mga kalapasan; ug human dihay daghan nga mga panagsumpaki ug daghan nga mga panagbangi gikan ngadto sa mga Lamanite, tan-awa, nahinabo nga si hari Benjamin, uban sa pagbulig sa balaan nga mga apropeta kinsa diha taliwala sa iyang mga katawhan—

17 Kay tan-awa, si hari Benjamin usa ka abalaan nga tawo, ug siya naghari ibabaw sa iyang mga katawhan diha sa pagkamatarung; ug dihay daghan nga balaan nga mga tawo diha sa yuta, ug sila namulong sa pulong sa Dios uban ang bgahum ug uban ang pagtugot; ug sila migamit og hilabihan nga ckahigpit tungod sa pagkatikig og liog sa mga katawhan—

18 Busa, uban sa panabang niini, si hari Benjamin, pinaagi sa paghago uban ang tanan nga gahum sa iyang lawas ug sa galamhan sa tibuok niya nga kalag, ug usab ang mga propeta, nakahimo sa makausa pa og pagpatunhay sa kalinaw diha sa yuta.