Anti-Kristo
    Footnotes
    Theme

    Anti-Kristo

    Bisan kinsa o bisan unsa nga mahasupak sa tinuod nga ebanghelyo sa laraw sa kaluwasan ug nga sa dayag o sa tinago misupak kang Kristo. Si Juan nga Tigpadayag milarawan sa mga anti-kristo ingon nga usa ka limbongan (1 Juan 2:18–22; 4:3–6; 2 Juan 1:7). Ang bantugan nga anti-kristo mao si Lucifer, apan siya adunay daghan nga mga katabang, espiritu nga mga binuhat ug mga mortal.