Panapaw
    Footnotes
    Theme

    Panapaw

    Ang supak sa balaod nga pakig-uban sa pagpanghilawas sa mga lalaki ug sa mga babaye. Bisan kon ang panapaw sa kinatibuk-an nagpasabut sa pagpanghilawas tali sa usa ka minyo nga tawo ug sa lain gawas sa iyang kapikas, diha sa mga kasulatan kini mahimo usab nga nagpasabut sa dili minyo.

    Usahay ang panapaw gigamit ingon nga usa ka simbolo alang sa hingpit nga pagbiya sa usa ka nasud o sa usa ka tibuok nga mga katawhan gikan sa mga pamaagi sa Ginoo (Num. 25:1–3; Ezeq. 16:15–59; Jer. 3:6–10; Os. 4).