Jeremias
  Footnotes
  Theme

  Jeremias

  Usa ka propeta sa Daang Tugon, kinsa natawo ngadto sa usa ka parianon nga banay ug nanagna diha sa Juda sukad sa 626–586 B.C. Siya nagpuyo duol sa panahon sa uban nga bantugan nga mga propeta; Lehi, Ezequiel, Oseas, ug Daniel.

  Si Jeremias gi-orden nga usa ka propeta didto sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta (Jer. 1:4–5). Sulod sa iyang kapin o kulang sa kap-atan ka mga tuig sa iyang pagka-propeta siya nagtudlo batok sa pagsimba sa mga dios-dios ug kahugawan taliwala sa mga katawhan nga mga Judeo (Jer. 3:1–5; 7:8–10). Siya sa kanunay nakigharong sa mga pagbatok ug mga pagpakaulaw (Jer. 20:2; 36:18–19; 38:4). Human sa pagkapukan sa Jerusalem, ang mga Judeo kinsa milayas ngadto sa Ehipto midala kang Jeremias uban kanila (Jer. 43:5–6), diin, sumala sa nabatasan, sila mibato kaniya hangtud sa kamatayon.

  Ang basahon ni Jeremias

  Mga kapitulo 1–6 naglakip sa mga panagna nga gihatag sa panahon sa paghari ni Josias. Mga kapitulo 7–20 mao ang mga panagna sa panahon ni Joacim. Mga kapitulo 21–38 naghisgot sa pagmando ni Sedechias. Mga kapitulo 39–44 naglakip sa mga panagna ug naghulagway sa masaysayon nga mga hitabo human sa pagkapukan sa Jerusalem. Kapitulo 45 naglakip og usa ka saad ngadto kang Baruk, iyang tigsulat, nga ang kinabuhi ni Baruk panalipdan. Sa katapusan, mga kapitulo 46–51 mao ang mga panagna batok sa langyaw nga mga nasud. Ang kapitulo 52 mao ang usa ka masaysayon nga panapos. Pipila sa mga panagna ni Jeremias nalakip diha sa mga palid nga tumbaga ni Laban nga gihipos ni Nephi (1 Ne. 5:10–13). Si Jeremias usab nahisgutan sa duha ka lain nga mga panahon diha sa Basahon ni Mormon (1 Ne. 7:14; Hel. 8:20).

  Ang basahon ni Jeremias naglakip usab og usa ka pag-ila sa kinabuhi sa usa ka tawo nga wala pa dinhi sa yuta ug ang pagka-orden sa wala pa sa yuta ni Jeremias (Jer. 1:4–5); usa ka panagna sa pagbalik sa Israel gikan sa ilang pagkatibulaag nga kahimtang, pagpundok og usa matag dakbayan ug duha sa matag banay sa Zion, usa ka makapahimuot nga yuta diin si Israel ug si Juda mag-ipon og puyo diha sa kahilwasan ug kalinaw (Jer. 3:12–19); ug usa ka panagna sa Ginoo nga nagpundok sa Israel gikan sa amihanan nga mga nasud pinaagi sa pagpadala sa daghan nga mga “mangingisda” ug “mangangayam” aron sa pagpangita kanila (Jer. 16:14–21). Kini nga hitabo sa ulahing mga adlaw mahimo nga labaw nga dako pa kay sa kang Moises nga pagdala sa Israel gikan sa Ehipto (Jer. 16:13–15; 23:8).