Simbahan, Mga Timailhan sa Tinuod nga
  Footnotes
  Theme

  Simbahan, Mga Timailhan sa Tinuod nga

  Mga doktrina ug mga buluhaton sa usa ka simbahan nga nagpakita nga kini giuyunan sa Dios ug mao ang paagi nga ang Ginoo mitukod alang sa iyang mga anak aron sa pag-angkon sa kahingpitan sa iyang mga panalangin. Ang pipila sa mga timailhan sa tinuod nga Simbahan mao ang mga mosunod:

  Tukma nga pagsabut sa Diosnong Kaulohan

  Unang mga baruganan ug mga ordinansa

  Pagpadayag

  Mga Propeta

  Pagtugot

  Dugang mga kasulatan motungha

  Kapunongan sa Simbahan

  Misyonaryo nga Buhat

  Mga gasa nga espirituhanon

  Mga Templo

  True