Taylor, John
    Footnotes
    Theme

    Taylor, John

    Ang ikatulo nga Presidente sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.