Tanlag
    Footnotes
    Theme

    Tanlag

    Ang lawom nga pagsabut sa matarung ug sayop, gikan sa kahayag ni Kristo diha sa tanan nga mga tawo (Moro. 7:16). Kita natawo uban sa kinaiyanhon nga katakus sa pag-ila tali sa matarung ug sa sayop tungod sa kahayag ni Kristo nga gihatag ngadto sa matag tawo (D&P 84:46). Kini nga pagbati gitawag og tanlag. Ang paghupot niini makahimo kanato nga may kapangakohan nga mga binuhat. Sama sa uban nga mga pagbati, ang atong mga tanlag mahimo nga madaot pinaagi sa sala o sa sayop nga paggamit.