Mosiah, Amahan ni Benjamin
    Footnotes
    Theme

    Mosiah, Amahan ni Benjamin

    Diha sa Basahon ni Mormon, usa ka propeta nga Nephite kinsa gihimo nga hari ibabaw sa mga katawhan sa Zarahemla.

    True