Pagtuli
    Footnotes
    Theme

    Pagtuli

    Ang handumanan sa pakigsaad ni Abraham alang sa lalaki nga mga Israelite sa panahon sa mga kapaigoan sa Daang Tugon (Gen. 17:10–11, 23–27; HJS, Gen. 17:11). Pagtuli gihimo pinaagi sa pagputol sa “unod sa yamis” sa lalaki nga mga masuso ug sa mga hamtong usab. Kadto kinsa modawat niini makatagamtam sa mga kahigayunan ug makadawat sa mga katungdanan sa pakigsaad. Ang pagtuli ingon nga usa ka handumanan sa pakigsaad gihunong pinaagi sa misyon ni Kristo (Moro. 8:8; D&P 74:3–7).