Zeniff
    Footnotes
    Theme

    Zeniff

    Diha sa Basahon ni Mormon, usa ka tawo kinsa migiya sa mga pundok nga mibalik ngadto sa yuta sa Nephi; siya nahimo nga ilang hari ug migiya kanila sa pagkamatarung (Mosiah 9–10).

    True