Amlici, mga Amlicite
    Footnotes
    Theme

    Amlici, mga Amlicite

    Usa ka tawo diha sa Basahon ni Mormon kinsa nangulo sa pundok sa mga Nephite kinsa nagtinguha og usa ka hari sa panahon sa pagmando sa mga maghuhukom. Kini nga mga Nephite, gitawag og mga Amlicite, sa dayag misukol batok sa Dios, tungod niini sila gitunglo (Alma 2–3).