Jared
    Footnotes
    Theme

    Jared

    Usa ka pangulo diha sa Basahon ni Mormon kinsa, uban sa iyang igsoon nga lalaki, nangulo sa usa ka pundok sa mga katawhan gikan sa Tore sa Babel ngadto sa yuta sa saad didto sa kasadpan nga dapit (Ether 1:33–2:1).

    True