Jacob, Anak nga Lalaki ni Lehi
  Footnotes
  Theme

  Jacob, Anak nga Lalaki ni Lehi

  Usa ka propeta sa Basahon ni Mormon ug tigsulat sa pipila ka mga wali diha sa mga basahon sa 2 Nephi ug Jacob (2 Ne. 6–11; Jacob 1–7).

  Ang basahon ni Jacob

  Ang ikatulo nga basahon diha sa Basahon ni Mormon. Ang kapitulo 1 nagsaysay nga si Nephi mihatag sa mga talaan ngadto kang Jacob ug unya gipahinungod si Jacob ug ang iyang igsoon si Joseph aron mahimo nga mga pari ug mga magtutudlo ngadto sa mga katawhan. Ang mga kapitulo 2–4 mga wali sa pag-awhag sa mga katawhan sa paglimpyo sa kadungganan. Si Jacob usab nagtudlo sa pag-anhi sa usa ka matubsanon nga Mesiyas, ug siya mihatag og mga katarungan ngano nga ang uban diha sa Israel dili modawat kaniya sa iyang pag-anhi. Mga kapitulo 5–6 naglakip sa pagpamatuod ni Jacob ug usa ka mapanagnaon nga sambingay sa kasaysayan ug misyon sa mga katawhan sa Israel. Kapitulo 7 naglakip sa usa ka asoy sa usa ka maalamon nga rebelde nga ginganlan og Sherem kinsa nabuntog sa balaan nga pagpamatuod ni Jacob.

  True