Mga Kasulatan
Jacob 1
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Basahon ni Jacob
Ang Igsoon nga Lalaki ni Nephi

Ang mga pulong sa iyang panudlo ngadto sa iyang mga kaigsoonan. Siya milibug sa usa ka tawo kinsa nagtinguha sa paglumpag sa doktrina ni Kristo. Pipila ka mga pulong mahitungod sa kasaysayan sa mga katawhan ni Nephi.

Kapitulo 1

Si Jacob ug si Joseph nagtinguha sa pagdani sa mga tawo sa pagtuo ni Kristo ug sa paghupot sa iyang mga sugo—Si Nephi namatay—Pagkadautan nagpasulabi taliwala sa mga Nephite. Mga 544–421 B.C.

1 Kay tan-awa, nahinabo nga kalim-an ug lima ka mga tuig ang milabay sukad sa panahon nga si Lehi mibiya sa Jerusalem; busa, si Nephi mihatag kanako, aJacob, og usa ka bsugo mahitungod sa cgagmay nga mga palid, diin diha kini nga mga butang gikulit.

2 Ug siya mihatag kanako, Jacob, usa ka sugo nga ako kinahanglan mosulat diha niini nga mga palid sa pipila ka mga butang nga ako naghunahuna nga mao ang labi nga bililhon; nga ako dili mohisgot, gawas kon kini gamay lamang, mahitungod sa kasaysayan niini nga mga katawhan nga gitawag og mga katawhan ni Nephi.

3 Kay siya miingon nga ang kasaysayan sa iyang mga katawhan kinahanglan nga ikulit diha sa iyang uban nga mga palid, ug nga ako kinahanglan motipig niini nga mga palid ug mohatag kanila ngadto sa akong mga binhi, gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan.

4 Ug kon adunay mga pagsangyaw nga sagrado, o pagpadayag nga mahinungdanon, o pagpanagna, diin ako kinahanglan mokulit sa mga aulohan niini nga mga palid, ug mohisgot kanila kutob sa mahimo, alang sa kaayohan ni Kristo, ug alang sa kaayohan sa atong mga katawhan.

5 Kay tungod sa hugot nga pagtuo ug dako nga kahingawa, kini sa pagkatinuod nahimo nga gipakita ngari kanato mahitungod sa atong mga katawhan, unsa nga mga butang ang amahitabo ngadto kanila.

6 Ug kami usab adunay daghan nga mga pagpadayag, ug sa espiritu sa daghan nga mga pagpanagna; busa, kami nasayud kang aKristo ug sa iyang gingharian nga kinahanglan moabut.

7 Busa kami naghago nga makugihon taliwala sa among mga katawhan, nga kami unta makadani kanila sa apagduol ngadto kang Kristo, ug moambit sa kapuangod sa Dios, nga sila unta makasulod ngadto sa iyang bkapahulayan, basin pa unya sa bisan unsa nga paagi siya manumpa diha sa iyang kasuko nga sila dili gayud cmakasulod, ingon sa hagit sa dpagkasuko niadto nga mga adlaw sa pagtintal samtang ang mga anak ni Israel didto sa ekamingawan.

8 Busa, kami nagtinguha sa Dios nga kami makadani sa tanan nga mga katawhan sa dili apagsukol batok sa Dios, sa bpaghagit kaniya sa kasuko, apan nga ang tanan nga mga tawo motuo kang Kristo, ug mopalandong sa iyang kamatayon, ug mopas-an sa iyang ckrus ug moantus sa pagbiay-biay sa kalibutan; busa, ako, si Jacob, moangkon sa akong kaugalingon sa pagtuman sa sugo sa akong igsoon nga si Nephi.

9 Karon si Nephi nagsugod na sa pagkatigulang, ug siya nakakita nga siya sa dili madugay amamatay; busa, siya bmidihog og usa ka tawo aron mahimo nga usa ka hari ug usa ka magmamando ibabaw sa iyang mga katawhan karon, sumala sa mga pagmando sa mga chari.

10 Ang mga katawhan ingon nga nahigugma kang Nephi sa hilabihan, siya ingon nga usa ka gamhanan nga tigpanalipod kanila, ingon nga nakabakyaw sa aespada ni Laban diha sa pagpanalipod kanila, ug ingon nga naghago sa tibuok niya nga mga adlaw alang sa ilang kaayohan—

11 Busa, ang mga katawhan nagtinguha sa pagpabilin sa panumduman sa iyang ngalan. Ug kinsa kadto nga magmando puli kaniya gitawag sa mga katawhan, ug ikaduha nga Nephi, ikatulo nga Nephi, ug uban pa, sumala sa pagmando sa mga hari; ug sa ingon sila gitawag sa mga katawhan, sa bisan unsa nga ngalan nga sila buot.

12 Ug nahinabo nga si Nephi namatay.

13 Karon ang mga katawhan nga dili mga aLamanite mga bNephite; bisan pa niana, sila gitawag og mga Nephite, mga Jacobite, mga Josephite, mga cZoramite, mga Lamanite, mga Lemuelite, ug mga Ismaelite.

14 Apan ako, si Jacob, dili na sugod karon moila kanila pinaagi niini nga mga ngalan, apan ako amotawag kanila ug mga Lamanite nga nagtinguha sa paglaglag sa mga katawhan ni Nephi, ug kadto nga mga mahigalaon ni Nephi ako motawag ug mga bNephite, o ang mga ckatawhan ni Nephi, sumala sa mga pagmando sa mga hari.

15 Ug karon nahinabo nga ang mga katawhan ni Nephi, ubos sa pagmando sa ikaduha nga hari, nagsugod sa pagpatig-a sa ilang mga kasingkasing, ug nagpatuyang sa ilang mga kaugalingon sa ingon og dautan nga mga kalihokan, sama ngadto kang David sa karaan nga nagtinguha og daghan nga mga aasawa ug mga puyo-puyo, ug usab ni Solomon, iyang anak nga lalaki.

16 Oo, ug usab sila nagsugod sa pagpangita og daghan nga bulawan ug pilak, ug nagsugod nga gibayaw sa ilang garbo.

17 Busa ako, si Jacob, mihatag ngadto kanila niini nga mga pulong ingon sa akong pagtudlo kanila diha sa atemplo, ingon nga nakadawat pag-una sa bsugo gikan sa Ginoo.

18 Kay ako, si Jacob, ug ang akong igsoon nga lalaki si Joseph mao ang agitudlo nga mga pari ug mga magtutudlo niini nga mga katawhan, pinaagi sa kamot ni Nephi.

19 Ug kami mipalambo sa among mga abuluhaton ngadto sa Ginoo, nag-angkon ngari kanamo sa bkatungod, manubag sa mga sala sa mga katawhan dinhi sa among mga ulo kon dili kami motudlo kanila sa pulong sa Dios uban sa tanan nga kakugi; busa, pinaagi sa paghago uban sa among kusog ang ilang cdugo dili unta modangat sa among mga saput; kay kon dili ang ilang dugo modangat sa among mga saput, ug kami dili makita nga walay mansa sa katapusan nga adlaw.