Jacob 7
  Mga Footnote
  Theme

  Kapitulo 7

  Si Sherem milimud kang Kristo, nakiglalis kang Jacob, nangayo og timailhan, ug gihampak sa Dios—Ang tanan nga mga propeta nakapamulong kang Kristo ug sa iyang pag-ula—Ang mga Nephite nagpabilin nga nagpuyo ingon nga mga laag, natawo diha sa kalisdanan, ug gidumtan sa mga Lamanite. Mga 544–421 B.C.

  1 Ug karon nahinabo human ang pipila ka mga tuig molabay, dihay miabut nga usa ka tawo taliwala sa mga katawhan ni Nephi, kansang ngalan mao si Sherem.

  2 Ug nahinabo nga siya misugod sa pagsangyaw taliwala sa mga katawhan, ug nagpahayag ngadto kanila nga gayud walay Kristo. Ug siya misangyaw og daghan nga mga butang nga maulog-ulugon ngadto sa mga katawhan; ug kini siya mibuhat nga siya makabuntog sa doktrina ni Kristo.

  3 Ug siya naghago sa kakugi nga siya unta makalingla sa mga kasingkasing sa mga katawhan, nga sa ingon siya makadani og daghan nga mga kasingkasing; ug siya nga nasayud nga ako, si Jacob, adunay hugot nga pagtuo ni Kristo kinsa moabut, siya nangita og daghan nga mga kahigayunan nga siya unta makaduol ngari kanako.

  4 Ug siya usa ka makinaadmanon, nga siya adunay usa ka hingpit nga kasayuran sa pinulongan sa mga katawhan; busa, siya makagamit og daghan nga pag-ulog-ulog, ug daghan nga gahum sa pinulongan, sumala sa gahum sa yawa.

  5 Ug siya adunay paglaum sa pag-uyog kanako gikan sa hugot nga pagtuo, bisan pa sa daghan nga mga apagpadayag ug sa daghan nga mga butang diin ako nakakita mahitungod niini nga mga butang; kay ako sa pagkatinuod nakakita og mga anghel, ug sila nangalagad ngari kanako. Ug usab, ako nakadungog sa tingog sa Ginoo nga namulong ngari kanako diha sa mao gayud nga pulong, matag karon ug unya; busa, ako dili matarug.

  6 Ug nahinabo nga siya miduol ngari kanako, ug sa ingon niini nga maalamon nga paagi siya nakigsulti kanako, nag-ingon: Igsoong Jacob, ako nangita og daghan nga higayon nga ako makasulti nganha kanimo; kay ako nakadungog ug usab nasayud nga ikaw naglibut pag-ayo, sa pagsangyaw niana diin ikaw mitawag og ebanghelyo, o ang doktrina ni Kristo.

  7 Ug ikaw nakadala og daghan niini nga mga katawhan nga sila mituis sa matarung nga paagi sa Dios, ug wala amaghupot sa balaod ni Moises diin mao ang matarung nga paagi; ug nagbalhin sa balaod ni Moises ngadto sa pagsimba sa usa ka binuhat diin ikaw miingon nga moabut sa daghan nga kagatusan ka mga tuig gikan karon. Ug karon tan-awa, ako, si Sherem, mopahayag nganha kanimo nga kini usa ka pagpanamastamas; kay walay tawo nga nasayud sa ingon nga mga butang; kay siya bdili makasulti sa mga butang nga umaabut. Ug sa ingon niini nga paagi si Sherem nakiglantugi batok kanako.

  8 Apan tan-awa, ang Ginoong Dios mibu-bu sa iyang aEspiritu ngari sa akong kalag, hangtud nga ako milibug kaniya diha sa tanan niya nga mga pulong.

  9 Ug ako miingon ngadto kaniya: Ikaw molimud ba ni Kristo kinsa moabut? Ug siya miingon: Kon kinahanglan nga adunay usa ka Kristo, ako dili molimud kaniya; apan ako nasayud nga walay Kristo, ni diha na, ni maanaa bisan kanus-a.

  10 Ug ako miingon ngadto kaniya: Motuo ba ikaw sa mga kasulatan? Ug siya miingon, Oo.

  11 Ug ako miingon ngadto kaniya: Niana ikaw wala makasabut kanila; kay sila sa pagkatinuod nagpamatuod kang Kristo. Tan-awa, ako moingon nganha kanimo nga walay usa sa mga propeta nga nakasulat, ni anakapanagna, gawas kon sila namulong mahitungod niini nga Kristo.

  12 Ug kini dili pa mao ang tanan—kini gipakita ngari kanako, kay ako nakadungog ug nakakita; ug kini usab gikapakita ngari kanako pinaagi sa agahum sa Espiritu Santo; busa, ako nasayud nga kon walay pag-ula nga himoon ang tanan nga mga katawhan bmamatay gayud.

  13 Ug nahinabo nga siya miingon ngari kanako: Ipakita kanako ang usa ka atimailhan pinaagi niini nga gahum sa Espiritu Santo, diin ikaw nasayud og daghan.

  14 Ug ako miingon ngadto kaniya: Kinsa ako nga ako motintal sa Dios aron sa pagpakita kanimo og usa ka timailhan sa butang diin ikaw nasayud nga atinuod? Apan ikaw milimud niini, tungod kay ikaw sa byawa. Bisan pa niana, dili ang akong kabubut-on ang matuman; apan kon ang Dios mohampak kanimo, himoa nga kana usa ka timailhan nganha kanimo nga siya adunay gahum, sa langit ug sa yuta; ug usab, nga si Kristo moabut. Ug ang imong kabubut-on, O Ginoo, matuman, ug dili ang ako.

  15 Ug nahinabo nga sa diha nga ako, si Jacob, nakapamulong niini nga mga pulong, ang gahum sa Ginoo miabut nganha kaniya, hangtud nga natumba siya sa yuta. Ug nahinabo nga siya gialimahan sulod sa daghan nga mga adlaw.

  16 Ug nahinabo nga siya miingon ngadto sa mga katawhan: Pagpundok kamo ugma, kay ako mamatay; busa, ako nagtinguha sa pagpamulong ngadto sa mga katawhan sa dili pa ako mamatay.

  17 Ug nahinabo nga sa pagkaugma ang mga katawhan nagpundok; ug siya namulong sa yano ngadto kanila ug milimud sa mga butang diin siya mitudlo kanila, ug mipahayag sa kamatuoran ni Kristo, ug sa gahum sa Espiritu Santo, ug sa pagpangalagad sa mga anghel.

  18 Ug siya namulong sa yano ngadto kanila, nga siya agilimbongan pinaagi sa gahum sa byawa. Ug siya namulong mahitungod sa impyerno, ug sa kahangturan, ug sa silot nga walay katapusan.

  19 Ug siya miingon: Ako nahadlok basin pa og ako nakasala sa sala nga adili mapasaylo, kay ako nakapamakak ngadto sa Dios; kay ako milimud kang Kristo, ug miingon nga ako mituo sa mga kasulatan; ug sila sa pagkatinuod nagpamatuod kaniya. Ug tungod kay ako nakapamakak ngadto sa Dios ako dako og kahadlok basin pa unya ang akong pagkabutang mahimo nga bmakalilisang; apan ako mikumpisal ngadto sa Dios.

  20 Ug nahinabo nga sa diha nga siya nakasulti na niini nga mga pulong siya dili na makasulti og dugang pa, ug siya anamatay.

  21 Ug sa diha nga ang pundok sa mga katawhan nakasaksi nga siya namulong niini nga mga butang sa hapit na siya mamatay, sila natingala sa hilabihan; nga sa ingon ang gahum sa Dios mikunsad diha kanila, ug sila anabuntog nga sila natumba sa yuta.

  22 Karon, kini nga butang nakapahimuot ngari kanako, si Jacob, kay ako mihangyo niini sa akong Amahan kinsa tua sa langit; kay siya nakadungog sa akong pangamuyo ug mitubag sa akong pag-ampo.

  23 Ug nahinabo nga ang kalinaw ug ang paghigugma sa Dios gipahiuli pag-usab taliwala sa mga katawhan; ug sila anagsiksik sa mga kasulatan, ug wala na magpatalinghug sa mga pulong niining dautan nga tawo.

  24 Ug nahinabo nga daghan nga mga paagi ang gihimo aron sa apagbawi ug sa pagpahiuli sa mga Lamanite ngadto sa kasayuran sa kamatuoran; apan kini bkawang, kay sila nahimuot sa mga cgubat ug dpagpaagas sa dugo, ug sila adunay walay katapusan nga epagdumot batok kanamo, ilang mga kaigsoonan. Ug sila nagtinguha pinaagi sa gahum sa ilang mga hinagiban sa paglaglag kanamo sa kanunay.

  25 Busa, ang mga katawhan ni Nephi naglig-on batok kanila uban sa ilang mga hinagiban, ug uban sa tibuok nila nga kusog, nagsalig diha sa Dios ug sa alig-on nga sukaranan sa ilang kaluwasan; busa, sila nahimo sa pagkakaron, nga mga mananaog sa ilang mga kaaway.

  26 Ug nahinabo nga ako, si Jacob, nagsugod na sa pagkatigulang; ug ang talaan niini nga mga katawhan ingon nga gitipigan sa auban nga mga palid ni Nephi, busa, ako motapos niini nga talaan, magpadayag nga ako misulat sumala sa kaayo sa akong kasayuran, pinaagi sa pag-ingon nga ang panahon milabay uban kanamo, ug usab ang among mga bkinabuhi milabay ingon kini ngari kanamo nga usa ka damgo, kami ingon nga nag-inusara ug maligdong nga mga katawhan, mga laag, gisalikway gikan sa Jerusalem, natawo sa kalisdanan, sa kamingawan, ug gidumtan sa among mga kaigsoonan, diin mao ang hinungdan sa mga panaggubat ug panagbingkil; busa, kami nagbangutan sa tibuok namo nga mga adlaw.

  27 Ug ako, si Jacob, nakakita nga ako sa dili madugay manaog na ako sa akong lubnganan; busa, ako miingon ngadto sa akong anak nga lalaki si aEnos: Kuhaa kini nga mga palid. Ug ako misulti kaniya sa mga butang diin ang akong igsoon nga lalaki nga si Nephi bmisugo kanako, ug siya misaad sa pagkamasulundon ngadto sa mga sugo. Ug ako mohimo og pagtapos sa akong pagsulat diha niini nga mga palid, diin nga mga sinulat diyutay ra; ug ngadto sa magbabasa ako manamilit, manghinaut nga daghan sa akong mga kaigsoonan mobasa unta sa akong mga pulong. Mga kaigsoonan, adto na ako.