Timailhan
    Footnotes
    Theme

    Timailhan

    Ang hitabo o kasinatian diin ang mga katawhan makasabut sa kalig-unan o kamatuoran o sa usa ka butang. Usa ka timailhan sa kasagaran mao ang usa ka milagroso nga kahimoan gikan sa Dios. Si Satanas usab adunay gahum sa pagpakita ug mga timailhan ubos sa pipila ka mga kahimtang. Ang mga Santos kinahanglan mangita sa mga gasa sa Espiritu apan dili mangita sa mga timailhan aron pagtagbaw sa ilang pagkamaukiton o paglig-on sa hugot nga pagtuo. Sa laing bahin, ang Ginoo mohatag og mga timailhan ingon sa iyang makita nga angay ngadto niadto kinsa motuo (D&P 58:64).