Saducio, Mga
    Footnotes
    Theme

    Saducio, Mga

    Usa ka gamay apan gamhanan nga pundok politikanhon o katilingbanon nga pagbahin diha sa mga Judeo. Sila tingali labing nabantug tungod sa ilang higpit nga pagtuo sa pagsunod sa balaod ni Moises ug sa pagsalikway sa pagkatinuod sa mga espiritu ug sa mga anghel ug usab sa mga doktrina sa pagkabanhaw ug sa kinabuhing dayon (Mar. 12:18–27; Buh. 4:1–3; 23:7–8).