Whitmer, John
    Footnotes
    Theme

    Whitmer, John

    Usa ka unang pangulo sa gipahiuli nga Simbahan ug usa sa walo ka mga saksi sa Basahon ni Mormon. Tan-awa “Ang Pagpamatuod sa Walo ka mga Saksi” diha sa pasiuna nga mga pahina sa Basahon ni Mormon. Siya usab gitawag sa pagsangyaw sa ebanghelyo (D&P 30:9–11).

    True