Dios, Diosnong Kapangulohan
  Footnotes
  Theme

  Dios, Diosnong Kapangulohan

  Adunay tulo ka nagkalain-lain nga mga personahe diha sa Diosnong Kapangulohan: Ang Dios, ang Amahan sa Kahangturan; iyang Anak, si Jesukristo; ug ang Espiritu Santo. Kita nagtuo sa matag usa kanila (A sa HP 1:1). Gikan sa mga pagpadayag sa ulahing mga adlaw kita nakakat-on nga ang Amahan ug ang Anak adunay mahikap nga mga lawas sa unod ug sa bukog ug ang Espiritu Santo usa ka personahe nga espiritu nga walay unod ug bukog (D&P 130:22–23). Kini nga tulo ka mga persona usa diha sa hingpit nga pagkahiusa ug panag-uyon sa katuyoan ug doktrina (Juan 17:21–23; 2 Ne. 31:21; 3 Ne. 11:27, 36).

  Dios nga Amahan

  Sa kinatibuk-an ang Amahan, o si Elohim, kinsa mao ang gipasabut sa ngalan nga Dios. Siya gitawag og Amahan tungod kay siya ang amahan sa atong mga espiritu (Mal. 2:10; Num. 16:22; 27:16; Mat. 6:9; Efe. 4:6; Heb. 12:9). Ang Dios nga Amahan mao ang labing gamhanan nga magmamando sa kalibutan. Siya ang makagagahum sa tanan (Gen. 18:14; Alma 26:35; D&P 19:1–3), nasayud sa tanan (Mat. 6:8; 2 Ne. 2:24), ug sa bisan asa anaa pinaagi sa iyang Espiritu (Sal. 139:7–12; D&P 88:7–13, 41). Ang katawhan adunay talagsaon nga relasyon sa Dios nga nagpahiluna sa tawo nga lahi gikan sa uban nga linalang nga mga butang: Mga lalaki ug mga babaye mga anak nga espiritu sa Dios (Sal. 82:6; 1 Juan 3:1–3; D&P 20:17–18).

  Adunay pipila ka mga natala nga higayon sa Dios nga Amahan nga nagpakita ngadto o nakigsulti ngadto sa tawo. Ang mga kasulatan nag-ingon nga siya nakigsulti ngadto ni Adan ug ni Eva (Moises 4:14–31) ug mipaila ni Jesukristo sa daghan nga mga higayon (Mat. 3:17; 17:5; Juan 12:28–29; 3 Ne. 11:3–7). Siya mipakita ngadto kang Esteban (Buh. 7:55–56) ug ngadto kang Joseph Smith (JS—K 1:17). Sa wala madugay siya mipakita ngadto kang Joseph Smith ug Sidney Rigdon (D&P 76:20, 23). Alang niadto kinsa nahigugma sa Dios ug nagputli sa ilang mga kaugalingon sa iyang atubangan, ang Dios usahay motugyan sa kahigayunan sa pagkakita ug pagkasayud alang sa ilang mga kaugalingon nga siya Dios (Mat. 5:8; 3 Ne. 12:8; D&P 76:116–118; 93:1).

  Dios nga Anak

  Ang Dios nga nailhan nga Jehova mao ang Anak, nga si Jesukristo (Isa. 12:2; 43:11; 49:26; 1 Cor. 10:1–4; 1 Tim. 1:1; Pin. 1:8; 2 Ne. 22:2). Si Jesus nagbuhat ubos sa kamandoan sa Amahan ug anaa sa hingpit nga pagkahiuyon uban kaniya. Ang tanan nga katawhan iyang igsoon nga mga lalaki ug igsoon nga mga babaye, kay siya ang kamagulangan sa mga anak nga espiritu ni Elohim. Ang uban nga pakisayran nga mga kasulatan nagtudlo ngadto kaniya pinaagi sa pulong nga Dios. Sama pananglit, ang kasulatan nag-ingon nga “ang Dios milalang sa langit ug sa yuta” (Gen. 1:1), apan si Jesus mao gayud ang Tiglalang ubos sa kamandoan sa Dios nga Amahan (Juan 1:1–3, 10, 14; Heb. 1:1–2).

  Dios nga Espiritu Santo

  Ang Espiritu Santo mao usab ang usa ka Dios ug mao ang gitawag nga Balaan nga Espiritu, ang Espiritu, ug ang Espiritu sa Dios diha sa uban nga managsama nga mga ngalan ug mga ulohan. Pinaagi sa panabang sa Espiritu Santo ang tawo mahimo nga masayud sa kabubut-on sa Dios nga Amahan ug masayud nga si Jesus mao ang Kristo (1 Cor. 12:3).