Mga Kasulatan
Ether 3
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 3

Ang igsoon nga lalaki ni Jared nakakita sa tudlo sa Ginoo samtang siya mihikap sa napulo ug unom ka mga bato—Si Kristo mipakita sa iyang espiritu nga lawas ngadto sa igsoon nga lalaki ni Jared—Kadto kinsa adunay hingpit nga kasayuran dili mapugngan gikan sa sulod sa tabil—Ang mga tighubad gihatag aron sa pagdala sa Jaredite nga talaan ngadto sa kahayag.

1 Ug nahinabo nga ang igsoon nga lalaki ni Jared, (karon ang gidaghanon sa mga sakayan nga giandam walo) miadto ngadto sa bungtod, diin sila mitawag sa bungtod nga Shelem, tungod sa iyang hilabihan ka taas, ug mitunaw gikan sa usa ka bato og napulo ug unom ka gagmay nga mga bato; ug sila mga puti ug tin-aw, gani ingon sa sihag nga bildo; ug siya midala kanila diha sa iyang mga kamot diha sa tumoy sa bungtod, ug nangamuyo pag-usab ngadto sa Ginoo, nag-ingon:

2 O Ginoo, ikaw nag-ingon nga kami kinahanglan maliyokan pinaagi sa mga lunop. Karon tan-awa, O Ginoo, ug ayaw kasuko sa imong sulugoon tungod sa iyang kahuyang sa imong atubangan; kay kami nasayud nga ikaw balaan ug nagpuyo sa mga langit, ug nga kami dili takus sa imong atubangan; tungod sa apagkapukan ang among mga bkinaiyahan nahimo nga mangil-ad sa kanunay; bisan pa niana, O Ginoo, ikaw nakahatag kanamo og usa ka sugo nga kami kinahanglan motawag diha kanimo, nga gikan kanimo kami unta makadawat sumala sa among mga tinguha.

3 Tan-awa, O Ginoo, ikaw mihampak kanamo tungod sa among kadautan, ug nag-abug kanamo ngadto, ug alang niining daghan nga mga tuig nga kami anaa sa kamingawan; bisan pa niana, ikaw anagmaloloy-on ngari kanamo. O Ginoo, tan-awa ako diha sa kalooy ug isalikway ang imong kasuko gikan niining imong mga katawhan, ug ayaw itugot nga sila moadto tabok niini nga nag-unos nga dagat diha sa kangitngit; apan tan-awa kini nga mga butang diin ako mitunaw gikan sa dako nga bato.

4 Ug ako nasayud, O Ginoo, nga ikaw nagbaton sa tanan nga agahum, ug makahimo bisan unsa nga ikaw buot alang sa kaayohan sa tawo; busa hikapa kini nga mga bato, O Ginoo, sa imong tudlo, ug andama sila nga sila mahimo nga mohayag diha sa ngitngit; ug sila mohayag ngari kanamo diha sa mga kasko diin kami miandam, nga kami mahimo nga makabaton og kahayag samtang kami motabok sa dagat.

5 Tan-awa, O Ginoo, ikaw makahimo niini. Kami nasayud nga ikaw makapakita ngadto og dako nga gahum, nga aingon og yano ngadto sa panabut sa mga tawo.

6 Ug nahinabo nga samtang ang igsoon nga lalaki ni Jared nakaingon niini nga mga pulong, tan-awa, ang aGinoo mituy-od sa iyang mga kamot ug mihikap sa mga bato sa tagsa-tagsa sa iyang tudlo. Ug ang btabil gikuha gikan sa mga mata sa igsoon nga lalaki ni Jared, ug siya nakakita sa tudlo sa Ginoo; ug kini ingon sa tudlo sa usa ka tawo, sama ngadto sa unod ug dugo; ug ang igsoon nga lalaki ni Jared natumba sa atubangan sa Ginoo, kay siya natingala uban sa kahadlok.

7 Ug ang Ginoo nakakita nga ang igsoon nga lalaki ni Jared natumba sa yuta; ug ang Ginoo miingon ngadto kaniya: Tindog, ngano nga ikaw natumba?

8 Ug siya miingon ngadto sa Ginoo: Ako nakakita sa tudlo sa Ginoo, ug ako nahadlok basin pa unya og siya mohampak kanako kay ako wala masayud nga ang Ginoo adunay unod ug dugo.

9 Ug ang Ginoo miingon ngadto kaniya: Tungod sa imong hugot nga pagtuo ikaw nakakita nga Ako nagpakatawo diha sa aunod ug dugo; ug wala pay tawo nga miduol sa atubangan kanako uban sa hilabihan nga ka hugot nga pagtuo ingon nga ikaw aduna; kay kon dili pa sa ingon ikaw dili makakita sa akong tudlo. Nakakita ba ikaw og labaw pa niini?

10 Ug siya mitubag: Wala; Ginoo, ipakita ang imong kaugalingon ngari kanako.

11 Ug ang Ginoo miingon ngadto kaniya: Motuo ba ikaw sa mga pulong diin Ako mamulong?

12 Ug siya mitubag: Oo, Ginoo, ako nasayud nga ikaw mamulong sa kamatuoran, kay ikaw mao ang Dios sa kamatuoran, ug adili magbakak.

13 Ug samtang siya nagsulti niini nga mga pulong, tan-awa, ang Ginoo anagpakita sa iyang kaugalingon ngadto kaniya, ug miingon: bTungod kay ikaw nasayud niini nga mga butang ikaw natubos gikan sa pagkapukan; busa ikaw gidala pagbalik ngari sa akong atubangan; busa Ako cmipakita sa akong kaugalingon nganha kanimo.

14 Tan-awa, Ako mao siya kinsa giandam gikan sa katukuran sa kalibutan sa apagtubos sa akong mga katawhan. Tan-awa, Ako mao si Jesukristo. Ako mao ang bAmahan ug ang Anak. Ngari kanako mahimo nga ang mga katawhan adunay ckinabuhi, ug nga sa kahangturan, sila kinsa motuo sa akong ngalan; ug sila mahimo nga akong danak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye.

15 Ug wala pa gayud Ako makapakita sa akong kaugalingon ngadto sa tawo kinsa Ako milalang, kay wala gayuy tawo nga amituo kanako ingon kanimo. Nakaamgo ba ikaw nga ikaw gilalang subay sa akong kaugalingon nga bhitsura? Oo, gani ang tanan nga mga tawo gilalang sa sinugdanan subay sa akong kaugalingon nga hitsura.

16 Tan-awa, kini nga lawas, nga ikaw karon nakakita, mao ang lawas sa akong aespiritu; ug ang tawo Ako milalang subay sa lawas sa akong espiritu; ug bisan ingon nga Ako nagpakita nganha kanimo diha sa espiritu Ako magpakita ngadto sa akong mga katawhan diha sa unod.

17 Ug karon, ingon nga ako si Moroni, miingon nga ako dili makahimo og usa ka hingpit nga asoy niini nga mga butang nga nahisulat, busa kini igo na kanako sa pag-ingon nga si Jesus mipakita sa iyang kaugalingon ngadto niini nga tawo diha sa espiritu, gani subay sa matang ug diha sa panagway sa mao nga lawas gani ingon nga siya amipakita sa iyang kaugalingon ngadto sa mga Nephite.

18 Ug siya mialagad ngadto kaniya gani ingon nga siya mialagad ngadto sa mga Nephite; ug tanan niini, nga kini nga mga tawo unta masayud nga siya mao ang Dios, tungod sa daghan nga mahinungdanon nga mga buhat diin ang Ginoo nagpakita ngadto kaniya.

19 Ug tungod sa kasayuran niini nga mga tawo siya dili mapugngan gikan sa pagtan-aw sulod sa atabil; ug siya nakakita sa tudlo ni Jesus, diin, sa diha nga siya nakakita, siya natumba sa kahadlok; kay siya nasayud nga kini mao ang tudlo sa Ginoo; ug siya wala na mag-angkon og hugot nga pagtuo, kay siya nasayud, sa walay pagduha-duha.

20 Busa, nakaangkon niini nga hingpit nga kasayuran sa Dios, siya adili mapugngan gikan sa sulod sa tabil; busa siya nakakita ni Jesus; ug siya nangalagad ngadto kaniya.

21 Ug nahinabo nga ang Ginoo miingon ngadto sa igsoon nga lalaki ni Jared: Tan-awa, ikaw dili motugot niini nga mga butang diin ikaw nakakita ug nakadungog nga maadto ngadto sa kalibutan, hangtud ang apanahon moabut nga Ako mohimaya sa akong ngalan diha sa unod; busa, ikaw moamping sa mga butang diin ikaw nakakita ug nakadungog, ug ayaw ipakita kini ngadto sa mga tawo.

22 Ug tan-awa, sa panahon nga ikaw moduol ngari kanako, ikaw mosulat kanila ug mosilyo kanila, nga walay usa nga makahubad kanila; kay ikaw mosulat kanila sa usa ka pinulongan nga sila dili mabasa.

23 Ug tan-awa, kining aduha ka mga bato Ako mohatag nganha kanimo, ug ikaw mosilyo kanila usab uban sa mga butang diin ikaw mosulat.

24 Kay tan-awa, ang pinulongan diin ikaw mosulat Ako molibug; busa Ako mosugo diha sa akong kaugalingong tukma nga panahon nga kini nga mga bato mopatin-aw ngadto sa mga mata sa mga tawo niini nga mga butang diin ikaw mosulat.

25 Ug sa diha nga ang Ginoo nakasulti niini nga mga pulong, siya mipakita ngadto sa igsoon nga lalaki ni Jared sa atanan nga lumulupyo sa yuta nga milabay, ug usab sa tanan nga umaabut; ug siya wala mopugong kanila gikan sa iyang panan-aw, gani hangtud ngadto sa kinatumyan sa yuta.

26 Kay siya miingon ngadto kaniya sa mga panahon nga nangagi, nga akon siya bmotuo diha kaniya nga siya makapakita ngadto kaniya sa ctanan nga mga butang—kini kinahanglan nga ipakita ngadto kaniya; busa ang Ginoo dili makapugong sa bisan unsa nga gikan kaniya, kay siya nasayud nga ang Ginoo nakapakita kaniya sa tanan nga mga butang.

27 Ug ang Ginoo miingon ngadto kaniya: Isulat kini nga mga butang ug asilyohi sila; ug Ako mopakita kanila sa akong kaugalingong tukma nga panahon ngadto sa mga anak sa mga tawo.

28 Ug nahinabo nga ang Ginoo misugo kaniya nga siya kinahanglan mosilyo sa duha ka mga abato diin siya midawat, ug dili mopakita kanila, hangtud ang Ginoo mopakita kanila ngadto sa mga katawhan.