Mga Kasulatan
Ether 14
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 14

Ang pagkadautan sa mga katawhan magdala og usa ka tunglo nganha sa yuta—Si Coriantumr nakigsangka diha sa pakiggubat batok ni Gilead, unya si Lib, ug unya si Shiz—Dugo ug kamatay ang mitabon sa yuta.

1 Ug karon dihay misugod nga usa ka dako nga atunglo diha sa tanan nga yuta tungod sa pagkadautan sa mga katawhan, diin, kon ang usa ka tawo mopahimutang sa iyang himan o sa iyang espada sa iyang sakuban, o diha sa dapit diin siya magtago niini, tan-awa, sa pagkaugma, dili na kini niya makita, kay hilabihan ka dako ang tunglo diha sa yuta.

2 Busa ang matag tawo nagkupot ngadto niana sa iyang kaugalingon, uban sa iyang mga kamot, ug dili mohulam ni mopahulam; ug matag tawo mogunit sa puloan sa iyang espada sa iyang tuo nga kamot, sa pagpanalipod sa iyang kabtangan ug sa iyang kaugalingon nga kinabuhi ug sa iyang mga asawa ug mga anak.

3 Ug karon, human sa gidugayon nga duha ka mga tuig, ug human sa kamatayon ni Shared, tan-awa, dihay mitunga nga igsoon nga lalaki ni Shared ug siya nakig-away ngadto kang Coriantumr, diin si Coriantumr mibuntog kaniya ug migukod kaniya ngadto sa kamingawan sa Akish.

4 Ug nahinabo nga ang igsoon nga lalaki ni Shared nakig-away ngadto kaniya didto sa kamingawan sa Akish; ug ang panag-away nahimo nga hilabihan ka pait, ug daghan nga mga kaliboan ang namatay pinaagi sa espada.

5 Ug nahinabo nga si Coriantumr miliyok sa kamingawan; ug ang igsoon nga lalaki ni Shared mimartsa ngadto gawas sa kamingawan sa kagabhion ug mipatay og usa ka bahin sa kasundalohan ni Coriantumr samtang sila mga hubog.

6 Ug siya miabut ngadto sa yuta sa Moron, ug mipahimutang sa iyang kaugalingon nganha sa trono ni Coriantumr.

7 Ug nahinabo nga si Coriantumr mipuyo uban sa iyang mga kasundalohan didto sa kamingawan sulod sa duha ka mga tuig, diin siya nakadawat og dugang kusog ngadto sa iyang kasundalohan.

8 Karon ang igsoon nga lalaki ni Shared, kansang ngalan mao si Gilead nakadawat usab og dugang kusog ngadto sa iyang mga kasundalohan, tungod sa tinago nga mga kalihokan.

9 Ug nahinabo nga ang iyang halangdon nga pari mibuno kaniya samtang siya naglingkod diha sa iyang trono.

10 Ug nahinabo nga usa sa tinago nga mga kalihokan mibuno kaniya diha sa tinago nga agianan, ug nakaangkon ngadto sa iyang kaugalingon sa gingharian; ug ang iyang ngalan mao si Lib; ug si Lib usa ka tawo nga dako ang pamayhon labaw pa kay ni bisan kinsa nga tawo diha sa tanan nga mga katawhan.

11 Ug nahinabo nga sa unang tuig ni Lib, si Coriantumr miabut ngadto sa yuta sa Moron, ug nakig-away ngadto kang Lib.

12 Ug nahinabo nga siya nakig-away uban kang Lib, diin si Lib mitigbas sa iyang bukton ug siya nasamdan; bisan pa niana, ang kasundalohan ni Coriantumr midasdas ngadto kang Lib nga siya milayas ngadto sa mga utlanan diha sa baybayon.

13 Ug nahinabo nga si Coriantumr migukod kaniya; ug si Lib nakig-away ngadto kaniya diha sa baybayon.

14 Ug nahinabo nga si Lib mitigbas sa mga kasundalohan ni Coriantumr ug sila milayas pag-usab ngadto sa kamingawan sa Akish.

15 Ug nahinabo nga si Lib migukod kaniya hangtud nga siya miabut sa mga kapatagan sa Agosh. Ug si Coriantumr midala sa tanan niya nga mga katawhan uban kaniya samtang siya milayas sa atubangan ni Lib niana nga suok sa yuta diin siya milayas.

16 Ug sa iyang pag-abut sa mga kapatagan sa Agosh siya nakig-away ngadto kang Lib, ug siya mitigbas kaniya hangtud siya namatay; bisan pa niana, ang igsoon nga lalaki ni Lib misulong batok kang Coriantumr puli kaniya, ug ang panag-away nahimo nga hilabihan ka pait, diin si Coriantumr milayas pag-usab gikan sa atubangan sa mga kasundalohan sa igsoon nga lalaki ni Lib.

17 Karon ang ngalan sa igsoon nga lalaki ni Lib gitawag og Shiz. Ug nahinabo nga si Shiz migukod kang Coriantumr, ug siya mibuntog sa daghan nga mga dakbayan, ug siya mipatay sa mga babaye ug sa mga bata, ug siya misunog sa mga dakbayan.

18 Ug dihay miabut nga kahadlok ni Shiz sa tibuok nga yuta; oo, usa ka pagtuaw ang milanog sa tibuok yuta—Kinsa ang makabarug sa atubangan sa kasundalohan ni Shiz? Tan-awa, siya misilhig sa yuta gikan sa iyang atubangan!

19 Ug nahinabo nga ang mga katawhan misugod sa pagpundok diha sa mga kasundalohan sa ibabaw sa tibuok yuta.

20 Ug sila nabahin; ug ang usa ka bahin kanila milayas ngadto sa kasundalohan ni Shiz, ug ang usa ka bahin kanila milayas ngadto sa kasundalohan ni Coriantumr.

21 Ug hilabihan ka dako ug ka malungtaron sa gubat, ug hilabihan ka dugay sa talan-awon sa pagpaagas sa dugo ug kamatay, nga ang ibabaw sa tibuok yuta natabunan uban sa mga alawas sa mga patay.

22 Ug hilabihan ka kalit ug ka kusog ang mao nga gubat nga walay bisan usa nga nahibilin aron sa paglubong sa mga patay, apan sila mimartsa gikan sa pagpaagas sa dugo ngadto sa pagpaagas sa dugo, nagbiya sa lawas sa mga lalaki, mga babaye, ug mga bata nga nagkatag diha sa ibabaw sa yuta, aron mahimo nga kan-unon sa mga aulod.

23 Ug ang baho niini mikatap diha sa ibabaw sa yuta gani diha sa ibabaw sa tibuok yuta; busa ang mga katawhan nahasol maadlaw ug magabii, tungod sa baho niini.

24 Bisan pa niana, si Shiz wala mohunong sa paggukod ni Coriantumr; kay siya nanumpa sa pagpanimalos sa iyang kaugalingon diha kang Coriantumr sa dugo sa iyang igsoon nga lalaki, kinsa gipatay, ug ang pulong sa Ginoo nga miabut ngadto ni Ether nga si Coriantumr kinahanglan dili mapatay pinaagi sa espada.

25 Ug sa ingon kita nakasabut nga ang Ginoo moduaw kanila sa kahingpitan sa iyang kaligutgot, ug ang ilang mga pagkadautan ug mga pagkasalawayon nag-andam og usa ka agianan alang sa ilang walay katapusan nga kalaglagan.

26 Ug nahinabo nga si Shiz migukod ni Coriantumr paingon sa silangan nga bahin bisan ngadto sa mga utlanan sa baybayon, ug didto siya nakig-away ngadto kang Shiz sulod sa tulo ka mga adlaw.

27 Ug hilabihan ka makalilisang ang kalaglagan diha sa mga kasundalohan ni Shiz nga ang mga katawhan misugod sa pagkahadlok ug misugod sa paglayas gikan sa atubangan sa mga kasundalohan ni Coriantumr; ug sila milayas ngadto sa yuta ni Corihor, ug misilhig sa mga lumulupyo gikan sa ilang atubangan, tanan kanila nga dili moipon kanila.

28 Ug sila mitukod sa ilang mga tolda diha sa walog sa Corihor; ug si Coriantumr mitukod sa iyang mga tolda diha sa walog sa Shurr. Karon ang walog sa Shurr duol sa bungtod sa Comnor; busa, si Coriantumr mitigum sa iyang mga kasundalohan diha sa bungtod sa Comnor, ug mipatingog sa usa ka trumpeta ngadto sa mga kasundalohan ni Shiz sa paghagit kanila ngadto sa pakig-away.

29 Ug nahinabo nga sila miabut, apan giabug pag-usab; ug sila miabut sa ikaduha nga higayon, ug sila giabug pag-usab sa ikaduha nga higayon. Ug nahinabo nga sila mibalik pag-usab sa ikatulo nga higayon, ug ang panag-away nahimo nga hilabihan ka pait.

30 Ug nahinabo nga si Shiz mitigbas ni Coriantumr ug siya nakahatag kaniya og daghan nga lawom nga samad; ug si Coriantumr kay nawad-an sa iyang dugo, gikuyapan, ug gidala sa layo ingon nga siya patay.

31 Karon ang pagkamatay sa mga lalaki, ug sa mga babaye ug sa mga bata sa duha ka pundok hilabihan ka dako nga si Shiz misugo sa iyang mga katawhan nga sila dili na mogukod sa mga kasundalohan ni Coriantumr; busa, sila mibalik ngadto sa ilang kampo.