Mga Kasulatan
Ether 1
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Basahon ni Ether

Ang talaan sa mga Jaredite, kinuha gikan sa kawhaan ug upat ka mga palid nga nakaplagan sa mga katawhan ni Limhi diha sa mga adlaw ni hari Mosiah.

Kapitulo 1

Si Moroni mimubo sa mga sinulat ni Ether—Kang Ether nga kasaysayan sa kagikanan gipahimutang—Ang pinulongan sa mga Jaredite wala malibug didto sa Tore sa Babel—Ang Ginoo misaad sa paggiya kanila ngadto sa usa ka pinili nga yuta ug mihimo kanila nga usa ka bantugan nga nasud.

1 Ug karon ako, si aMoroni, mopadayon sa paghatag og asoy niadto nga karaan nga mga lumulupyo kinsa gilaglag pinaagi sa bkamot sa Ginoo diha sa ibabaw niini nga amihan nga nasud.

2 Ug ako mokuha sa akong asoy gikan sa akawhaan ug upat ka mga palid nga nakaplagan sa mga katawhan ni Limhi, diin gitawag og Basahon ni Ether.

3 Ug ingon nga ako nagdahum nga ang unang bahin niini nga talaan, nga nagsulti mahitungod sa paglalang sa kalibutan, ug usab ni Adan, ug usa ka asoy gikan sa panahon gani ngadto sa dako nga atore, ug bisan unsa nga butang nga mahitabo taliwala sa mga katawhan hangtud niana nga panahon, anaa diha taliwala sa mga Judeo—

4 Busa ako dili mosulat niadto nga mga butang nga nahitabo gikan sa mga adlaw ni aAdan hangtud niana nga panahon; apan sila anaa diha sa mga palid; ug si kinsa ang makakaplag kanila, ang mao makaangkon og gahum nga siya mahimo nga makakuha sa hingpit nga asoy.

5 Apan tan-awa, ako dili mohatag sa hingpit nga asoy, apan usa ka bahin sa asoy ako mohatag, gikan sa tore hangtud sila nalaglag.

6 Ug niini nga mao nga paagi mahimo nga ako mohatag sa asoy. Siya nga nagsulat niini nga talaan mao si aEther, ug siya usa ka kaliwat ni Coriantor.

7 Si Coriantor mao ang anak nga lalaki ni Moron.

8 Ug si Moron mao ang anak nga lalaki ni Ethem.

9 Ug si Ethem mao ang anak nga lalaki ni Ahah.

10 Ug si Ahah mao ang anak nga lalaki ni Seth.

11 Ug si Seth mao ang anak nga lalaki ni Shiblon.

12 Ug si Shiblon mao ang anak nga lalaki ni Com.

13 Ug si Com mao ang anak nga lalaki ni Coriantum.

14 Ug si Coriantum mao ang anak nga lalaki ni Amnigaddah.

15 Ug si Amnigaddah mao ang anak nga lalaki ni Aaron.

16 Ug si Aaron mao ang usa ka kaliwat ni Heth, kinsa mao ang anak nga lalaki ni Hearthom.

17 Ug si Hearthom mao ang anak nga lalaki ni Lib.

18 Ug si Lib mao ang anak nga lalaki ni Kish.

19 Ug si Kish mao ang anak nga lalaki ni Corom.

20 Ug si Corom mao ang anak nga lalaki ni Levi.

21 Ug si Levi mao ang anak nga lalaki ni Kim.

22 Ug si Kim mao ang anak nga lalaki ni Morianton.

23 Ug si Morianton mao ang usa ka kaliwat ni Riplakish.

24 Ug si Riplakish mao ang anak nga lalaki ni Shez.

25 Ug si Shez ang anak nga lalaki ni Heth.

26 Ug si Heth mao ang anak nga lalaki ni Com.

27 Ug si Com mao anak nga lalaki ni Coriantum.

28 Ug si Coriantum mao ang anak nga lalaki ni Emer.

29 Ug si Emer mao ang anak nga lalaki ni Omer.

30 Ug si Omer mao ang anak nga lalaki ni Shule.

31 Ug si Shule mao ang anak nga lalaki ni Kib.

32 Ug si Kib mao ang anak nga lalaki ni Orihah, kinsa mao ang anak nga lalaki ni Jared;

33 Kinsa nga aJared mitungha uban sa iyang igsoon nga lalaki ug sa ilang mga banay, uban sa pipila ka kauban ug sa ilang mga banay, gikan sa dako nga tore, sa panahon nga ang Ginoo bmilibug sa pinulongan sa mga katawhan, ug nanumpa sa iyang kaligutgot nga sila kinahanglan pagatibulaagon diha sa cibabaw sa tibuok yuta; ug sumala sa pulong sa Ginoo ang mga katawhan nagkatibulaag.

34 Ug ang aigsoon nga lalaki ni Jared ingon nga usa ka dako ug makagagahum nga tawo, ug usa ka tawo nga hilabihan ka pinalabi sa Ginoo, si Jared, nga iyang igsoon nga lalaki, miingon ngadto kaniya: Pangamuyo ngadto sa Ginoo, nga siya dili molibug kanato nga kita mahimo nga makasabut sa atong mga pulong.

35 Ug nahinabo nga ang igsoon nga lalaki ni Jared nangamuyo ngadto sa Ginoo, ug ang Ginoo nagpakita og kalooy ngadto kang Jared; busa siya wala molibug sa pinulongan ni Jared; ug si Jared ug ang iyang igsoon nga lalaki wala malibug.

36 Unya si Jared miingon ngadto sa iyang igsoon nga lalaki: Pangamuyo pag-usab ngadto sa Ginoo, ug kini mahimo nga siya mosalikway sa iyang kasuko gikan kanila kinsa mao ang atong mga higala, nga siya dili molibug sa ilang mga pinulongan.

37 Ug nahinabo nga ang igsoon nga lalaki ni Jared nangamuyo ngadto sa Ginoo, ug ang Ginoo nagpakita og kalooy ngadto sa ilang mga higala ug sa ilang mga banay usab, nga sila wala malibug.

38 Ug nahinabo nga si Jared namulong pag-usab ngadto sa iyang igsoon nga lalaki, nag-ingon: Lakaw ug pangutana sa Ginoo kon siya moabug ba kanato gikan sa yuta, ug kon siya moabug kanato gikan sa yuta, pangamuyo ngadto kaniya kon asa kita moadto. Ug kinsa ang nasayud apan ang Ginoo modala kanato ngadto sa usa ka yuta nga mao ang apinili labaw sa tanan nga yuta? Ug kon kini mao, magmatinud-anon kita ngadto sa Ginoo, nga kita mahimo nga makadawat niini alang sa atong kabilin.

39 Ug nahinabo nga ang igsoon nga lalaki ni Jared nangamuyo ngadto sa Ginoo sumala niana nga gipamulong pinaagi sa ba-ba ni Jared.

40 Ug nahinabo nga ang Ginoo nakadungog sa igsoon nga lalaki ni Jared, ug nagpakita og kalooy diha kaniya, ug miingon ngadto kaniya:

41 Lakaw ngadto ug punduka ang imong mga panon, lalaki ug babaye, sa matag matang; ug usab ang binhi sa yuta sa matag matang; ug ang imong mga abanay; ug usab si Jared nga imong igsoon ug ang iyang banay; ug usab ang imong mga bhigala ug ang ilang mga banay, ug ang mga higala ni Jared ug ang ilang mga banay.

42 Ug sa panahon nga ikaw makahimo niini ikaw amolakaw og mangulo kanila ngadto sa walog nga mao ang amihanan nga bahin. Ug didto Ako makigkita kanimo, ug Ako bmolakaw sa imong atubangan ngadto sa usa ka yuta nga mao ang cpinili labaw sa tanan nga yuta.

43 Ug didto Ako manalangin kanimo ug sa imong binhi, ug mopasanay ngari kanako sa imong binhi, ug sa binhi sa imong igsoon nga lalaki, ug sila kinsa mouban kanimo, usa ka bantugan nga nasud. Ug wala nay gamhanan pa kay sa nasud diin Ako mopasanay ngari kanako sa imong binhi, diha sa ibabaw sa tibuok yuta. Ug sa ingon Ako mohimo nganha kanimo tungod niining taas nga panahon nga ikaw nangamuyo ngari kanako.