Jared, Igsoon nga Lalaki ni
    Footnotes
    Theme

    Jared, Igsoon nga Lalaki ni

    Usa ka propeta sa Basahon ni Mormon. Siya ug ang iyang igsoon nga lalaki mitukod sa Jaredite nga nasud sa diha nga sila nangulo sa usa ka pundok sa mga katawhan gikan sa Tore sa Babel ngadto sa usa ka yuta sa saad didto sa katunga nga bahin sa kalibutan sa kasadpan nga dapit (Ether 1–6). Siya usa ka tawo nga hilabihan ka hugot ang pagtuo nga siya nakigsulti uban sa Ginoo nawong sa nawong (D&P 17:1). Ang iyang sugilanon natala diha sa Basahon ni Ether.