Manna
    Footnotes
    Theme

    Manna

    Usa ka pino, sama sa hup-ak nga sustansya sa pagkaon nga adunay lami sa mga apa nga may dugos (Ex. 16:14–31) o sa lab-as nga lana (Num. 11:8). Ang Ginoo mihatag niini aron sa pagpakaon sa mga anak sa Israel sa panahon sa ilang kap-atan ka mga tuig diha sa kamingawan (Ex. 16:4–5, 14–30, 35; Jos. 5:12; 1 Ne. 17:28).

    Ang mga anak sa Israel mitawag niini og manna (o man-hu sa Hebreo)—nga nagpasabut “Unsa kini?”—tungod kay sila wala masayud unsa kini (Ex. 16:15). Kini usab gitawag ug “pagkaon sa mga anghel” ug “pan gikan sa langit” (Sal. 78:24–25; Juan 6:31). Kini mao ang usa ka simbolo ni Kristo kinsa mahimo nga Pan sa Kinabuhi (Juan 6:31–35).