Ezequiel
  Footnotes
  Theme

  Ezequiel

  Usa ka propeta kinsa misulat sa basahon ni Ezequiel diha sa Daang Tugon. Siya usa ka pari sa Banay ni Sadoc ug usa sa mga bihag nga Judeo nga gidala ni Nabucodonosor. Siya mipuyo uban sa Judeo nga mga hininginlan diha sa Babelon ug nanagna sulod sa panahon sa 22 ka mga tuig, gikan sa 592 ngadto sa 570 B.C.

  Ang basahon ni Ezequiel

  Ang basahon ni Ezequiel mahimo nga bahinon ngadto sa upat ka mga bahin. Mga kapitulo 1–3 nagsaysay mahitungod sa usa ka panan-awon sa Dios ug ang balaan nga tawag ni Ezequiel sa pag-alagad; mga kapitulo 4–24 namulong sa mga paghukom sa Jerusalem ug ngano nga sila gihatag; mga kapitulo 25–32 nagpahayag og mga paghukom diha sa mga kanasuran; mga kapitulo 33–48 nagtala sa mga panan-awon sa ulahing mga adlaw nga Israel.