Melchizedek
    Footnotes
    Theme

    Melchizedek

    Usa ka dungganan nga halangdon nga pari diha sa Daang Tugon, propeta, ug pangulo, kinsa nagpuyo human sa lunop ug sa panahon ni Abraham. Siya gitawag og ang hari sa Salem (Jerusalem), hari sa kalinaw, hari sa pagkamatarung (nga mao ang kahulugan sa pulong Hebreohanon nga Melchizedek), ug pari sa labing halangdon nga Dios.