Galilea
  Footnotes
  Theme

  Galilea

  Sa karaan ug bag-o nga mga panahon, ang labing amihanan nga distrito sa Israel kasadpan sa Suba sa Jordan ug sa Dagat sa Galilea. Ang Galilea dul-an sa kan-uman ka mga milya (96.5 km.) ang gitas-on ug katloan ka mga milya (48.3 km.) ang gilapdon. Sa panahon sa karaan kini naglakip sa pipila sa labing maayo nga yuta ug labing samok nga mga lungsod sa Israel. Ang mahinungdanon nga mga dagko nga dalan padulong ngadto sa Damasco, Ehipto, ug sa silangan nga bahin sa Israel moagi pinaagi sa Galilea. Ang maayo nga klima ug katambok sa yuta nagdala og dagko nga mga abut sa mga oliba, trigo, secuda, ug mga ubas. Ang mga panagat sa baybayon sa Dagat sa Galilea nagsangkap og dagko nga pamatigayon sa langyaw nga mga nasud ug mao ang dagko nga tinubdan sa bahandi. Ang Manluluwas migugol sa daghan niyang panahon diha sa Galilea.

  Ang Dagat sa Galilea

  Ang Dagat sa Galilea nahimutang sa amihanan nga bahin sa Israel. Kini gitawag usab og Dagat sa Cinneret diha sa Daang Tugon ug ang Linaw sa Genezaret o Tiberias sa Bag-ong Tugon. Si Jesus mitudlo og pipila ka mga wali didto (Mat. 13:2). Ang dagat ingon og peras ang porma, napulog duha ug tunga ka mga milya (20.1 km) ang gitas-on ug pito ug tunga ka mga milya (12.1 km) ang iyang kinalapdan nga bahin. Kini nahimutang sa 680 ka mga tiil (207.3 m) ubos sa patag sa dagat, nga mao ang kasagaran nga hinungdan sa mainit nga hangin sa palibut. Ang mabugnaw nga hangin nga mokalit pagkahulog gikan sa mga bungtod ug magkasugat sa mainit nga hangin sa ibabaw sa tubig sa kanunay mao ang hinungdan sa kalit nga mga unos (Luc. 8:22–24).