Agripa
    Footnotes
    Theme

    Agripa

    Diha sa Bag-ong Tugon, ang anak nga lalaki ni Herodes Agripa I ug igsoon nga lalaki ni Bernice ug Drusila. Siya mao ang hari sa Chalcis, nahimutang diha sa mga Libano. Siya namati ngadto ni Apostol Pablo ug hapit makabig nga mahimo nga Kristyano (Buh. 25–26; JS—K 1:24).