Hentil, Mga
    Footnotes
    Theme

    Hentil, Mga

    Ingon nga gigamit sa mga kasulatan, ang mga Hentil adunay daghan nga mga kahulugan. Usahay kini nagpasabut sa mga katawhan nga dili kaliwat sa Israel, usahay sa mga katawhan nga dili kaliwat sa mga Judeo, ug usahay sa mga nasud nga walay ebanghelyo, bisan tuod kon adunay dugo sa mga Israelite diha sa mga katawhan. Kining ulahi nga paggamit mao ang kasagaran nga pulong nga gigamit diha sa Basahon ni Mormon ug sa Doktrina ug mga Pakigsaad.