Mga Kasulatan
ulohan nga pahina sa Basahon ni Mormon
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang
Basahon ni Mormon

Usa ka Asoy nga Sinulat Pinaagi
Sa Kamot ni Mormon
Diha sa mga Palid
Kinuha Gikan sa mga Palid ni Nephi

Busa, kini mao ang usa ka minubo nga asoy sa talaan sa mga katawhan ni Nephi, ug ingon man sa mga Lamanite—Gisulat ngadto sa mga Lamanite, kinsa mao ang mga salin sa balay ni Israel; ug ingon man usab ngadto sa Judeo ug Hentil—Sinulat pinaagi sa sugo, ug usab sa espiritu sa pagpanagna ug sa pagpadayag—Gisulat ug gisilyohan, ug gitipigan ngadto sa Ginoo, aron unta sila dili malaglag—Motunga pinaagi sa gasa ug sa gahum sa Dios ngadto sa paghubad niini—Sinilyohan sa kamot ni Moroni, ug gitipigan ngadto sa Ginoo, motunga sa tukma nga higayon pinaagi sa Hentil—Ang kahubaran niini pinaagi sa gasa sa Dios.

Usa usab ka minubo nga asoy nga kinuha gikan sa Basahon ni Ether, nga mao ang usa ka talaan sa mga katawhan ni Jared, kinsa nagkatibulaag sa diha nga gilibug sa Ginoo ang pinulongan sa mga katawhan, samtang sila mitukod sa tore aron pagkab-ut sa langit—Diin mao ang pagpakita ngadto sa salin sa balay ni Israel unsa nga mahinungdanon nga mga butang ang Ginoo mihimo alang sa ilang mga amahan; ug nga sila unta mahibalo sa mga pakigsaad sa Ginoo, ug nga aron sila dili ipahimulag sa kahangturan—Ug ingon usab sa pagpamatuod ngadto sa Judeo ug sa Hentil nga si Jesus mao ang Kristo, ang Dios sa Kahangturan, nagpaila sa iyang kaugalingon ngadto sa tanan nga mga nasud—Ug karon, kon adunay mga kasaypanan kini mao ang mga sayop sa mga tawo; busa, ayaw ipanghimaraut ang mga butang sa Dios, nga kamo unta makaplagan nga walay lama sa hukmanan ni Kristo.

Orihinal nga hubad gikan sa mga palid ngadto sa Ingles
pinaagi ni Joseph Smith, Jun.

Unang Ingles nga edisyon gimantala didto
sa Palmyra, New York, TBA, sa 1830