Mga Kasulatan
Mga Paghulagway
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Mga Paghulagway

 1. Ang Ginoong si Jesukristo

  Painting ni Heinrich Hofmann

 2. Ang Propeta nga si Joseph Smith

  Painting ni Alvin Gittins

  Tan-awa sa “Ang Pagpamatuod ni Propeta Joseph Smith,” mga pahina ix–xii

 3. Si Lehi nakakita sa Liahona

  Painting by Arnold Friberg

  Tan-awa sa 1 Nephi 16, mga pahina 47–52

 4. Si Lehi ug ang iyang katawhan nangabut sa gisaad nga yuta

  Painting ni Arnold Friberg

  Tan-awa sa 1 Nephi 18, mga pahina 59–62

 5. Si Alma mibunyag didto sa mga Katubigan sa Mormon

  Painting ni Arnold Friberg

  Tan-awa sa Mosiah 18, mga pahina 265–69

 6. Si Samuel ang Lamanite nanagna

  Painting ni Arnold Friberg

  Tan-awa sa Helaman 16, mga pahina 611–14

 7. Ang Pagbisita ni Jesukristo sa Amerika

  Painting ni John Scott

  Tan-awa sa 3 Nephi 11, mga pahina 646–50

 8. Si Moroni milubong sa rekord sa mga Nephite

  Painting ni Tom Lovell

  Tan-awa sa Mormon 8, mga pahina 723–28