3 Nephi 11
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Si Jesukristo mipakita sa iyang kaugalingon ngadto sa mga katawhan ni Nephi, samtang ang pundok sa mga katawhan nagpundok sa yuta sa Bountiful, ug nangalagad ngadto kanila; ug sa ingon niini nga paagi siya mipakita sa iyang kaugalingon ngadto kanila.

Naglangkob sa mga kapitulo 11 ngadto sa 26.

Kapitulo 11

Ang Amahan nagpamatuod sa iyang Hinigugmang Anak—Si Kristo mipakita ug misangyaw sa iyang pag-ula—Ang mga katawhan mihikap sa timaan sa mga samad sa iyang mga kamot, sa mga tiil, ug sa kilid—Sila misinggit Hosanna—Siya mipahiluna sa paagi ug sa matang sa bunyag—Ang espiritu sa panagbingkil iya sa yawa—Ang doktrina ni Kristo mao nga ang mga tawo motuo ug magpabunyag ug modawat sa Espiritu Santo. Mga A.D. 34.

1 Ug karon nahinabo nga dihay daghan nga mga tawo nga nagpundok, mga katawhan ni Nephi, nga nag-alirong sa templo nga anaa diha sa yuta sa Bountiful; ug sila natingala ug nahibulong sa usag usa, nagpakita sa usag usa sa amahinungdanon ug kahibulongan nga kausaban nga nahinabo sa mao nga dapit.

2 Ug sila usab naghisgot mahitungod niini nga Jesukristo, kang kinsa nga mga atimailhan gihatag mahitungod sa iyang kamatayon.

3 Ug nahinabo nga samtang sila nagsinultihanay sa usag usa, sila nakadungog og usa ka atingog nga sama og gikan sa langit; ug sila mipunting sa ilang mga mata, kay sila wala makasabut sa tingog diin ilang nadungog; ug dili pagaw ang mao nga tingog, ni kini usa ka makusog nga tingog; bisan pa niana, ug sa iyang ka bgamay nga tingog kini midulot kanila nga nadungog ngadto sa kinahiladman, mao gani nga walay bahin sa ilang dugokan nga wala mauyog; oo, kini midulot sa ilang kalag, ug nakapainit sa ilang mga kasingkasing.

4 Ug nahinabo nga nadungog na usab nila ang tingog, ug sila wala makasabut niini.

5 Ug usab sa ikatulo nga higayon sila nakadungog sa tingog, ug ilang gipaminaw aron madungog kini; ug ang ilang mga mata gitumong ngadto diin nagagikan ang tingog niini; ug sila mihangad sa langit, diin nagagikan ang tingog.

6 Ug tan-awa, sa ikatulo nga higayon sila nakasabut sa tingog diin ilang nadungog; ug kini miingon ngadto kanila:

7 Tan-awa ang akong aHinigugmang Anak, bkinsa Ako nahimuot kaayo, kang kinsa Ako mihimaya sa akong ngalan—paminaw kamo kaniya.

8 Ug nahinabo, nga ingon nga sila nakasabut sila mipunting sa ilang mga mata pag-usab paingon sa langit; ug tan-awa, sila anakakita og usa ka Tawo nga mikunsad gikan sa langit; ug siya nagsul-ob og puti nga kupo; ug siya nanaog ug mibarug sa ilang taliwala; ug ang mga mata sa tibuok pundok sa mga katawhan gitumong ngadto kaniya, ug wala sila mangahas pagbuka sa ilang mga ba-ba, bisan sa usa ngadto sa usa, ug wala masayud unsa ang gipasabut niini, kay sila naghunahuna nga kini usa ka anghel nga nagpakita ngadto kanila.

9 Ug nahinabo nga siya mituy-od sa iyang kamot ug namulong ngadto sa mga katawhan, nag-ingon:

10 Tan-awa, Ako mao si Jesukristo, kinsa gipamatud-an sa mga propeta nga moanhi sa kalibutan.

11 Ug tan-awa, Ako ang akahayag ug ang kinabuhi sa kalibutan; ug Ako nakainom gikan sa pait nga bkopa nga gihatag sa Amahan ngari kanako, ug gihimaya ang Amahan sa akong cpagpas-an sa mga sala sa kalibutan, diin pinaagi niini Ako mituman sa dkabubut-on sa Amahan sa tanan nga mga butang gikan sa sinugdanan.

12 Ug nahinabo nga sa diha nga si Jesus nakapamulong na niini nga mga pulong ang tibuok pundok sa mga katawhan miyukbo sa yuta; kay sila nahinumdom nga kini agitagna taliwala kanila nga si Kristo mopakita sa iyang kaugalingon ngadto kanila human sa iyang pagkayab ngadto sa langit.

13 Ug nahinabo nga ang Ginoo namulong ngadto kanila nag-ingon:

14 Tindog ug duol kamo ngari kanako, aron kamo amohikap pinaagi sa inyong kamot sa akong kilid, ug usab kamo bmobati sa mga agi sa lansang sa akong mga kamot ug sa mga tiil, nga kamo masayud nga Ako mao ang cDios sa Israel, ug ang Dios sa tibuok dyuta, nga gipatay tungod sa mga sala sa kalibutan.

15 Ug nahinabo nga ang pundok sa mga katawhan miduol ngadto kaniya, ug mihikap pinaagi sa ilang mga kamot ngadto sa iyang kilid, ug mibati sa mga agi sa mga lansang sa iyang mga kamot ug sa iyang mga tiil; ug kini sila mihimo, miduol tagsa-tagsa hangtud silang tanan nakaduol, ug nakakita uban sa ilang mga mata ug mibati uban sa ilang mga kamot, ug nasayud sa pagkatinuod ug nagpamatuod, nga akini mao siya, kinsa mao ang gikasulat sa mga propeta, nga moabut.

16 Ug sa diha nga nakaduol na silang tanan ug nakasaksi sa ilang kaugalingon, sila naghiusa sa pagsinggit, nag-ingon:

17 Hosanna! Bulahan ang ngalan sa Labing Halangdon nga Dios! Ug sila nangluhod sa tiilan ni Jesus, ug anagsimba kaniya.

18 Ug nahinabo nga siya namulong ngadto kang aNephi (kay si Nephi diha taliwala sa pundok sa mga katawhan) ug siya mimando kaniya sa pagduol.

19 Ug si Nephi mitindog ug miduol, ug miyukbo sa iyang kaugalingon sa atubangan sa Ginoo ug mihalok sa iyang tiil.

20 Ug ang Ginoo misugo kaniya sa pagtindog. Ug siya mitindog ug mibarug sa iyang atubangan.

21 Ug ang Ginoo miingon ngadto kaniya: Ako mohatag nganha kanimo og agahum aron ikaw bmobunyag niini nga mga katawhan kon Ako mobalik na pagkayab sa langit.

22 Ug pag-usab ang Ginoo mitawag sa auban, ug miingon ngadto kanila sa ingon usab; ug siya mihatag kanila sa gahum sa pagbunyag. Ug siya miingon ngadto kanila: Sa ingon niini nga paagi kamo mobunyag; ug kinahanglan nga bwala nay panagbingkil taliwala kaninyo.

23 Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga bisan kinsa ang maghinulsol sa iyang mga sala pinaagi sa inyong mga apulong, ug bmagtinguha sa pagpabunyag pinaagi sa akong ngalan, sa ingon niini nga paagi kamo mobunyag kanila—Tan-awa, kamo manaog ug cmotindog diha sa tubig, ug pinaagi sa akong ngalan kamo mobunyag kanila.

24 Ug karon tan-awa, kini mao ang mga pulong nga inyong pagalitukon, motawag kanila pinaagi sa ngalan, mag-ingon:

25 Pinaagi sa apagtugot nga gihatag kanako ni Jesukristo, ako mobunyag kanimo sa ngalan sa bAmahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.

26 Ug unya kamo amopaunlod kanila diha sa tubig, ug patungahon usab gikan sa tubig.

27 Ug subay niini nga paagi kamo mobunyag pinaagi sa akong ngalan; kay tan-awa, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo ausa ra; ug Ako anaa sa Amahan, ug ang Amahan ania kanako, ug ang Amahan ug Ako usa ra.

28 Ug sumala sa ingon nga ako misugo kaninyo sa ingon kamo mobunyag. Ug kinahanglan nga walay apanaglalis taliwala kaninyo, ingon nga aduna karon; ni wala usab ang panaglalis taliwala kaninyo mahitungod sa mga punto sa akong doktrina ingon nga aduna karon.

29 Kay sa pagkatinuod, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, siya nga may espiritu sa apanagbingkil dili gikan kanako, apan gikan sa byawa, kinsa mao ang amahan sa panagbingkil, ug siya nagkutaw sa mga kasingkasing sa mga tawo sa panagbangi uban ang kasuko, sa usag usa.

30 Tan-awa, kini dili mao ang akong doktrina, ang pagkutaw sa mga kasingkasing sa mga tawo sa kasuko, usa batok sa usa; apan mao kini ang akong doktrina, nga ang ingon niini nga mga butang pagahunungon.

31 Tan-awa, sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, Ako mopahayag nganha kaninyo sa akong adoktrina.

32 Ug kini mao ang akong adoktrina, ug kini mao ang doktrina nga gihatag sa Amahan ngari kanako; ug Ako bmagpamatuod sa Amahan, ug ang Amahan magpamatuod kanako, ug ang cEspiritu Santo magpamatuod sa Amahan ug kanako; ug Ako magpamatuod nga ang Amahan nagsugo sa tanan nga mga tawo, bisan diin nga dapit, sa paghinulsol ug pagtuo kanako.

33 Ug bisan kinsa ang motuo kanako, ug amagpabunyag, ang mao bmaluwas; ug sila mao sila kinsa ang cmakapanunod sa gingharian sa Dios.

34 Ug bisan kinsa ang dili motuo kanako, ug dili magpabunyag, pagapanghimarauton.

35 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, nga kini mao ang akong doktrina, ug Ako nagpamatuod niini gikan sa Amahan; ug bisan kinsa ang amotuo kanako motuo usab sa Amahan; ug nganha kaniya ang Amahan magpamatuod kanako, kay siya moduaw kaniya buban sa kalayo ug sa cEspiritu Santo.

36 Ug sa ingon ang Amahan magpamatuod kanako, ug ang Espiritu Santo mopamatuod ngadto kaniya bahin sa Amahan ug kanako; kay ang Amahan, ug Ako, ug ang Espiritu Santo usa ra.

37 Ug usab Ako moingon nganha kaninyo, kamo kinahanglan maghinulsol, ug amahisama sa usa ka gamay nga bata, ug magpabunyag pinaagi sa akong ngalan, o kamo dili gayud makadawat niini nga mga butang.

38 Ug usab Ako moingon nganha kaninyo, kamo kinahanglan maghinulsol, ug magpabunyag pinaagi sa akong ngalan, ug mahimo nga sama sa usa ka gamay nga bata, o kamo dili gayud makapanunod sa gingharian sa Dios.

39 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, nga kini mao ang akong doktrina, ug kinsa kadto nga amagtukod diha niini, nagtukod diha sa akong lig-on nga sukaranan, ug ang bganghaan sa impyerno dili makabuntog batok kanila.

40 Ug kinsa kadto nga magpahayag niini sa kapin o kulang, ug magpahiluna niini alang sa akong doktrina, ang mao gikan sa dautan, ug wala matukod sa akong lig-on nga sukaranan; apan siya nagtukod diha sa usa ka abalason nga tukuranan, ug ang ganghaan sa impyerno bukas sa pagdawat sa ingon kanila sa diha nga ang lunop moabut ug ang hangin mohampak diha kanila.

41 Busa, lakaw ngadto niini nga mga katawhan, ug ipahayag ang mga pulong diin Ako namulong, ngadto sa mga lumulupyo sa yuta.