3 Nephi 26
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 26

Si Jesus mipatin-aw sa tanan nga mga butang gikan sa sinugdanan hangtud sa katapusan—Ang mga masuso ug ang mga bata militok og kahibulongan nga mga butang nga dili ikasulat—Kadto nga anaa sa Simbahan ni Kristo makabaton sa tanan nga mga butang nga alang kanilang tanan. Mga A.D. 34.

1 Ug karon nahinabo nga sa diha nga si Jesus nakasulti niini nga mga butang siya mipatin-aw kanila ngadto sa pundok sa mga katawhan; ug siya mipatin-aw sa tanan nga mga butang ngadto kanila, sa mga dagko ug sa mga gagmay.

2 Ug siya miingon: aKini nga mga kasulatan, nga wala pa diha kaninyo, gisugo sa Amahan nga Ako kinahanglan mohatag nganha kaninyo; kay kini kaalam diha kaniya nga sila kinahanglan ihatag ngadto sa umaabut nga mga kaliwatan.

3 Ug siya gayud mipatin-aw sa tanan nga mga butang, bisan gikan sa sinugdanan hangtud sa panahon nga siya kinahanglan moanhi diha sa iyang ahimaya—oo, gani ang tanan nga mga butang nga moabut dinhi sa ibabaw sa yuta, gani hangtud ang mga belemento matunaw uban sa hilabihan nga kainit, ug ang yuta kinahanglan usahon cpagputos ingon sa usa ka papel-linukot, ug ang kalangitan ug ang yuta mahanaw;

4 Ug bisan ngadto sa amahinungdanon ug katapusan nga adlaw, sa diha nga ang tanan nga mga katawhan, ug tanan nga mga kaliwatan, ug tanan nga mga kanasuran ug mga pinulongan bmobarug sa atubangan sa Dios, aron pagahukman sa ilang mga buhat, kon sila matarung o kon sila dautan—

5 Kon sila matarung, ngadto sa apagkabanhaw sa walay katapusan nga kinabuhi; ug kon sila dautan, ngadto sa pagkabanhaw sa pagsilot; ingon nga nagkabuyon, ang usa sa usa nga kahimtang ug ang lain sa lain nga kahimtang, pinasubay sa kalooy, ug sa bkaangayan, ug sa kabalaan nga anaa ni Kristo, kinsa diha na sa wala pa cmagsugod ang kalibutan.

6 Ug karon wala mahisulat niini nga basahon bisan ang akagatusan nga bahin sa mga butang nga si Jesus sa pagkatinuod nagtudlo ngadto sa mga katawhan;

7 Apan tan-awa ang mga apalid ni Nephi naglakip sa uban pa nga bahin sa mga butang diin siya mitudlo sa mga katawhan.

8 Ug kini nga mga butang diin ako misulat, mao ang gagmay nga bahin sa mga butang nga siya mitudlo sa mga katawhan; ug ako misulat kanila sa tuyo nga kini madala pag-usab nganhi niini nga mga katawhan, agikan sa mga Hentil, sumala sa mga pulong nga gipamulong ni Jesus.

9 Ug kon sila makadawat niini, diin gikinahanglan nga sila gayud makauna, sa pagsulay sa ilang hugot nga pagtuo, ug kon kini mao nga sila motuo niini nga mga butang niana ang mga adagko nga butang ipakita ngadto kanila.

10 Ug kon kini mao nga sila dili motuo niini nga mga butang, niana ang mga dagko nga mga butang apagatagoan gikan kanila, ngadto sa ilang panghimaraut.

11 Tan-awa, ako mosulat na unta kanila sa tanan nga nakulit diha sa mga palid ni Nephi, apan ang Ginoo nagdili niini, nag-ingon: Ako amosulay sa hugot nga pagtuo sa akong mga katawhan.

12 Busa ako, si Mormon, mosulat sa mga butang nga gisugo kanako sa Ginoo. Ug karon ako, si Mormon, motapos sa akong mga pagpamulong, ug mopadayon sa pagsulat sa mga butang diin gisugo kanako.

13 Busa, ako manghinaut nga kamo motan-aw nga ang Ginoo sa tinuod nagtudlo sa mga katawhan, sulod sa tulo ka mga adlaw; ug pagkahuman niana siya amipakita sa iyang kaugalingon ngadto kanila sa kanunay, ug mipikaspikas sa bpan sa kanunay ug mipanalangin niini, ug mihatag ngadto kanila.

14 Ug nahinabo nga siya mitudlo ug mialagad ngadto sa aanak sa mga katawhan kinsa gikapamulong na, ug siya bmiluag sa ilang mga dila, ug sila namulong ngadto sa ilang mga amahan sa mahinungdanon ug katingalahan nga mga butang, gani labaw pa nga mahinungdanon kay sa iyang gipadayag ngadto sa mga katawhan; ug siya mipaluag sa ilang mga dila aron sila makasulti.

15 Ug kini nahinabo nga sa pagkahuman nga siya mikayab ngadto sa langit—sa ikaduha nga higayon nga siya mipakita sa iyang kaugalingon ngadto kanila, ug nakaadto na ngadto sa Amahan, human amakaayo sa tanan nila nga mga masakiton, ug sa ilang bakol, ug mibuka sa mga mata sa ilang buta ug giablihan ang mga dunggan sa bungol, ug gani nakahimo sa tanan nga matang sa pang-ayo diha kanila, ug nagpabangon sa usa ka tawo gikan sa mga patay, ug nagpakita sa iyang gahum ngadto kanila, ug mikayab ngadto sa Amahan—

16 Tan-awa, nahinabo nga sa pagkaugma ang pundok sa mga katawhan nagpundok sa ilang kaugalingon, ug sila nakakita ug nakadungog niini nga bata; oo, bisan ang mga amasuso mibuka sa ilang mga ba-ba ug militok og mga kahibulongan nga mga butang; ug ang mga butang diin sila militok gidili nga kinahanglan walay bisan kinsa nga tawo ang mosulat niini.

17 Ug nahinabo nga ang mga atinun-an nga gipili ni Jesus misugod gikan niana nga panahon sa pagbunyag ug pagtudlo sa ingon ka daghan nga moduol ngadto kanila; ug ingon sa ka daghan sa bnabunyagan diha sa ngalan ni Jesus napuno uban sa Espiritu Santo.

18 Ug daghan kanila ang nakakita ug nakadungog sa dili ikasulti nga mga butang, nga adili ikatugot nga ikasulat.

19 Ug sila nagtudlo, ug nangalagad sa usag usa; ug sila aduna sa atanan nga mga butang nga balang kanila, matag tawo makiangayon, sa usag usa.

20 Ug kini nahinabo nga sila mibuhat sa tanan nga mga butang ingon sa gisugo ni Jesus kanila.

21 Ug sila nga nabunyagan diha sa ngalan ni Jesus gitawag og asimbahan ni Kristo.