3 Nephi 15
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 15

Si Jesus mipahibalo nga ang balaod ni Moises natuman diha kaniya—Ang mga Nephite mao ang lain nga karnero nga iyang gipamulong didto sa Jerusalem—Tungod sa kadautan, ang mga katawhan sa Ginoo sa Jerusalem wala masayud sa nagkatibulaag nga karnero sa Israel. Mga A.D. 34.

1 Ug karon nahinabo nga sa diha nga si Jesus nakahuman niini nga pamahayag mitan-aw sa iyang mata libut sa pundok sa mga katawhan, ug miingon ngadto kanila: Tan-awa, kamo nakadungog og mga butang nga Ako mitudlo sa wala pa Ako mokayab ngadto sa akong Amahan; busa, kinsa kadto nga mahinumdom niini nga mga pamahayag ug amobuhat kanila, Ako bmobanhaw kaniya sa katapusan nga adlaw.

2 Ug nahinabo nga sa diha nga nakasulti na si Jesus niini nga mga pulong siya nakasabut nga dihay uban kanila nga natingala, ug naglibug unsa ang iyang buot ipasabut mahitungod sa abalaod ni Moises; kay sila wala makasabut sa nahisulat nga pamahayag nga ang daan nga mga butang milabay na, ug ang tanan nga mga butang nahimo nga bag-o.

3 Ug miingon siya ngadto kanila: Ayaw kamo og katingala nga Ako miingon nganha kaninyo nga milabay na ang daan nga mga butang, ug ang tanan nga mga butang nahimo nga bag-o.

4 Tan-awa, Ako moingon nganha kaninyo nga ang abalaod natuman na nga gihatag ngadto kang Moises.

5 Tan-awa, aAko mao ang naghatag sa balaod, ug Ako mao siya kinsa mihimo og pakigsaad uban sa akong mga katawhan sa Israel; busa, ang balaod natuman na kanako, tungod kay Ako mianhi aron bpagtuman sa balaod; busa kini adunay katapusan.

6 Tan-awa, Ako awala molaglag sa mga propeta, kay alang sa tanan nga wala pa matuman pinaagi kanako, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, ang tanan pagatumanon.

7 Ug tungod kay Ako nag-ingon nganha kaninyo nga ang daan nga mga butang milabay na, Ako wala moguba niana nga gipamulong mahitungod sa mga butang nga moabut.

8 Kay tan-awa, ang apakigsaad diin Ako mihimo uban sa akong mga katawhan wala pa matuman ang tanan; apan ang balaod nga gihatag ngadto kang Moises may katapusan pinaagi kanako.

9 Tan-awa, Ako mao ang abalaod, ug ang bkahayag. Tan-aw ngari kanako, ug lahutay hangtud sa katapusan, ug ikaw cmabuhi; kay ngadto kaniya nga dmolahutay hangtud sa katapusan Ako mohatag og kinabuhi nga dayon.

10 Tan-awa, Ako mihatag nganha kaninyo sa mga asugo; busa paghupot sa akong mga sugo. Ug kini mao ang balaod ug ang mga propeta, kay sila sa pagkatinuod bnagpamatuod kanako.

11 Ug nahinabo nga pagkahuman ni Jesus sa pagpamulong niini nga mga pulong, siya miingon ngadto sa napulog duha kinsa siya mipili:

12 Kamo ang akong mga tinun-an; ug kamo usa ka kahayag ngadto niini nga mga katawhan, kinsa mga salin sa balay ni aJose.

13 Ug tan-awa, kini mao ang ayuta nga inyong kabilin; ug ang Amahan mihatag niini nganha kaninyo.

14 Ug wala pa mahitabo nga ang Amahan mihatag kanako og sugo nga Ako kinahanglan amosulti niini ngadto sa inyong kaigsoonan sa Jerusalem.

15 Ni sa bisan unsa nga higayon nga ang Amahan mihatag kanako og sugo nga Ako kinahanglan mosulti ngadto kanila mahitungod sa auban nga mga tribo sa balay ni Israel, kinsa gipahilayo sa Amahan gikan sa yuta.

16 Kini mao lamang ang gisugo sa Amahan kanako, nga Ako kinahanglan mosulti ngadto kanila:

17 Nga Ako adunay lain nga karnero nga wala niini nga pundok; ug ngadto kanila usab Ako modala, ug sila maminaw sa akong tingog; ug adunay usa ka pundok, ug usa nga amagbalantay.

18 Ug karon, tungod sa pagkatikig og liog ug sa pagkawalay pagtuo sila wala amakasabut sa akong pulong; busa Ako gisugo sa Amahan sa dili pagsulti mahitungod niini nga butang ngadto kanila.

19 Apan, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo nga ang Amahan nagsugo kanako, ug Ako mosulti niini nganha kaninyo, nga gibulag kamo gikan kanila tungod sa ilang kadautan; busa tungod sa ilang kadautan sila wala makaila kaninyo.

20 Ug sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo pag-usab, nga ang uban nga mga tribo gibulag sa Amahan gikan kanila; ug kini tungod sa ilang kadautan sila wala makaila kanila.

21 Ug sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga kamo mao sila kinsa Ako miingon: Ako adunay alain nga karnero nga wala niini nga pundok; kanila usab Ako kinahanglan modala, ug sila maminaw sa akong tingog; ug adunay usa ka pundok, ug usa ka magbalantay.

22 Ug sila wala makasabut kanako, kay sila nagdahum nga kini mao ang mga aHentil; kay sila wala makasabut nga ang mga Hentil bmakabig pinaagi sa ilang pagsangyaw.

23 Ug sila wala makasabut kanako nga Ako miingon nga sila makadungog sa akong tingog; ug sila wala makasabut kanako nga ang mga aHentil dili sa tanan nga panahon makadungog sa akong tingog—nga Ako dili magpakita sa akong kaugalingon ngadto kanila gawas kini pinaagi sa bEspiritu Santo.

24 Apan tan-awa, kamo nakadungog sa aakong tingog, ug nakakita kanako; ug kamo akong karnero, ug kamo naihap uban niadto nga bgihatag sa Amahan kanako.