3 Nephi 24
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 24

Ang sinugo sa Ginoo moandam sa agianan alang sa Ikaduhang Pag-anhi—Si Kristo ang molingkod sa paghukom—Ang Israel gisugo sa pagbayad sa mga ikapulo ug mga halad—Usa ka basahon sa handumanan gitipigan—Itandi sa Malaquias 3. Mga A.D. 34.

1 Ug nahinabo nga siya misugo kanila nga sila kinahanglan nga mosulat sa mga pulong nga gihatag sa Amahan ngadto kang Malaquias, diin siya kinahanglan mosulti ngadto kanila. Ug nahinabo nga human sila nahisulat siya mipatin-aw kanila. Ug kini mao ang mga pulong diin siya misulti ngadto kanila, nag-ingon: Niini miingon ang Amahan ngadto kang Malaquias—Tan-awa, Ako mopadala sa akong asinugo, ug siya moandam og agianan sa akong atubangan, ug ang Ginoo kinsa inyong gipangita sa kalit moabut sa iyang templo, gani ang sinugo sa pakigsaad, kinsa kamo mahimuot; tan-awa, siya moanhi, miingon ang Ginoo sa mga Panon.

2 Apan kinsa ang amakasugakod sa adlaw sa iyang pag-anhi, ug kinsa ang mobarug kon siya magpakita? Kay siya sama sa kalayo sa bmagtutunaw, ug sama sa sabon sa tiglaba.

3 Ug siya molingkod ingon sa magtutunaw ug maglilimpyo sa pilak; ug siya moputli sa aanak nga mga lalaki ni Levi, ug molimpyo kanila ingon sa bulawan ug sa pilak, aron sila bmohalad ngadto sa Ginoo og usa ka halad diha sa pagkamatarung.

4 Ug sa ingon ang halad sa Juda ug sa Jerusalem makapahimuot ngadto sa Ginoo, ingon sa mga karaan nga adlaw, ug ingon sa nangagi nga mga tuig.

5 Ug Ako mopaduol kaninyo sa paghukom; ug Ako mahimo nga usa ka dali nga saksi batok sa mga barangan, ug batok sa mga mananapaw, batok sa mga bakakon nga tigpanumpa, ug batok kanila nga nanglupig sa mga sinuholan diha sa ilang mga suhol, sa biyuda ug sa mga awalay amahan ug misalikway sa mga wala hiilhi, ug dili mahadlok kanako, miingon ang Ginoo sa mga Panon.

6 Kay Ako mao ang Ginoo, Ako dili mausab; busa kamo nga anak nga mga lalaki ni Jacob dili maugdaw.

7 Bisan sa mga adlaw sa inyong mga amahan kamo amipahilayo gikan sa akong mga ordinansa, ug wala maghupot kanila. bBalik ngari kanako ug Ako mobalik nganha kaninyo, miingon ang Ginoo sa mga Panon. Apan kamo miingon: Asa kami mobalik?

8 Makapangawat ba ang usa ka tawo sa Dios? Bisan pa niana kamo nakapangawat kanako. Apan kamo moingon: Diin man kami nakapangawat kanimo? Sa mga aikapulo ug sa mga bhalad.

9 Kamo natunglo uban sa tunglo, kay kamo nangawat kanako, bisan niining tibuok nga nasud.

10 Dad-a ninyo ang tanan nga mga aikapulo ngadto sa balay nga tipiganan, nga aron adunay pagkaon sa akong balay; ug sulayi Ako karon, miingon ang Ginoo sa mga Panon, kon Ako dili ba moabli kaninyo sa mga bintana sa langit, ug mobu-bu kaninyo og usa ka bpanalangin nga walay lawak nga igo sa pagdawat niini.

11 Ug Ako mobadlong sa mga manunubad alang kaninyo, ug siya dili na makalaglag sa mga bunga sa inyong yuta; ni ang inyong bagon sa ubas mohulog sa iyang bunga sa dili pa panahon diha sa kaumahan, miingon ang Ginoo sa mga Panon.

12 Ug ang tanan nga mga nasud motawag kaninyo nga bulahan, kay kamo mahimo nga usa ka yuta nga kahimut-an, miingon ang Ginoo sa mga Panon.

13 Ang inyong mga pulong magahi batok kanako, miingon ang Ginoo. Apan kamo moingon: Unsa ang among gipamulong batok kanimo?

14 Kamo miingon: Kini kawang ang pag-alagad sa Dios, ug unsa ang kapuslanan nga kita maghupot sa iyang mga ordinansa ug kita naglakaw nga masulub-on sa atubangan sa Ginoo sa mga Panon?

15 Ug karon kita motawag sa mapagarbuhon nga malipayon; oo, sila nga nagbuhat og pagkadautan gipahimutang; oo, sila nga mitintal sa Dios gani giluwas.

16 Unya sila nga may kahadlok sa Ginoo sa kanunay anamulong sa usag usa, ug ang Ginoo nagpatalinghug ug nakadungog; ug usa ka bbasahon sa handumanan gisulat sa iyang atubangan alang kanila nga may kahadlok sa Ginoo, ug nagpalandong sa iyang ngalan.

17 Ug sila mahimo nga akò, miingon ang Ginoo sa mga Panon, niana nga adlaw nga Ako amotigum sa akong mga bililhon nga mga kabtangan; ug Ako moluwas kanila ingon sa usa ka tawo nga miluwas sa iyang kaugalingon nga anak nga nag-alagad kaniya.

18 Ug unya kamo mobalik ug amakaila tali sa matarung ug sa dautan, tali kaniya nga nag-alagad sa Dios ug kaniya nga wala mag-alagad kaniya.