3 Nephi 5
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 5

Ang mga Nephite naghinulsol ug mibiya sa ilang mga sala—Si Mormon misulat sa kasaysayan sa iyang mga katawhan ug mipahayag sa walay katapusan nga pulong ngadto kanila—Ang Israel pagapundukon gikan sa ilang dugay na nga pagkatibulaag. Mga A.D. 22–26.

1 Ug karon tan-awa, walay bisan usa nga buhi nga kalag taliwala sa tanan nga mga katawhan sa mga Nephite kinsa nagduha-duha sa labing kubos sa mga pulong sa tanan nga balaan nga mga propeta kinsa nakapamulong; kay sila nasayud nga kini kinahanglan gayud nga sila matuman.

2 Ug sila nasayud nga kinahanglan gayud nga si Kristo moabut, tungod sa daghan nga mga timailhan diin gikahatag, sumala sa mga pulong sa mga propeta; ug tungod sa mga butang nga nahinabo na sila nasayud nga kini kinahanglan gayud nga ang tanan nga mga butang mahinabo sumala niana nga gipamulong na.

3 Busa sila mibiya sa tanan nila nga mga sala, ug sa ilang mga pagkasalawayon, ug sa ilang malaw-ay nga mga buhat, ug nag-alagad sa Dios uban ang tanan nga kakugi sa adlaw ug gabii.

4 Ug karon nahinabo nga sa diha nga sila midala sa tanan nga tulisan nga mga binilanggo, hangtud nga walay nakalayas nga wala mapatay, sila mibalhug sa ilang mga binilanggo ngadto sa bilanggoan ug misugo nga ang pulong sa Dios isangyaw ngadto kanila; ug kutob sa naghinulsol sa ilang mga sala ug misulod ngadto sa usa ka pakigsaad nga sila dili na mobuno gihatagan og akalingkawasan.

5 Apan ingon sa ka daghan kinsa wala mosulod ngadto sa pakigsaad, ug kinsa nagpadayon sa tinago nga mga pagbuno diha sa ilang mga kasingkasing, oo, kutob sa nakaplagan nga namulong og mga pagpanghulga batok sa ilang mga kaigsoonan gihukman ug gisilutan sumala sa balaod.

6 Ug sa ingon sila mitapos sa tanan niadto nga dautan, ug tinago, ug salawayon nga mga kalihokan, diin dihay hilabihan nga pagkadautan, ug daghan nga mga pagbuno nga gibuhat.

7 Ug sa ingon ang akawhaan ug ikaduha nga tuig milabay, ug ang kawhaan ug ikatulo nga tuig usab, ug ang kawhaan ug ikaupat nga tuig, ug ang kawhaan ug ikalima nga tuig; ug sa ingon ang kawhaan ug ikalima nga tuig milabay.

8 Ug dihay daghan nga mga butang nga nahinabo nga, sa mga mata sa uban, mahinungdanon ug kahibulongan, bisan pa niana, silang tanan dili masulat dinhi niini nga basahon; oo, kini nga basahon dili igo bisan usa ka agatusan nga bahin ug unsa ang nabuhat taliwala sa daghan nga mga katawhan sulod sa kawhaan ug lima ka tuig;

9 Apan tan-awa, adunay mga atalaan diin naglangkob sa tanan nga mga kahimoan niini nga mga katawhan; ug usa ka mubo apan tinuod nga asoy nga gihatag pinaagi kang Nephi.

10 Busa ako naghimo sa akong talaan niini nga mga butang, sumala sa talaan ni Nephi, nga gikulit diha sa mga palid nga gitawag og mga palid ni Nephi.

11 Ug tan-awa, ako naghimo sa talaan dinhi sa mga palid diin ako mihimo sa akong kaugalingon nga mga kamot.

12 Ug tan-awa, ako gitawag nga si aMormon, nga gitawag sunod niana nga byuta nga Mormon, ang yuta diin si Alma mitukod og simbahan taliwala sa mga katawhan, oo, ang unang simbahan nga natukod diha kanila human sa ilang kalapasan.

13 Tan-awa, ako usa ka tinun-an ni Jesukristo, ang Anak sa Dios. Ako tinawag kaniya aron sa pagpahayag sa iyang pulong diha sa iyang mga katawhan, aron sila unta makabaton og kinabuhi nga walay katapusan.

14 Ug kini nahimo nga kinahanglan nga ako, sumala sa kabubut-on sa Dios, nga ang mga pag-ampo niadto kinsa mibiya na niini nga kinabuhi, kinsa mga balaan, kinahanglan matuman sumala sa ilang hugot nga pagtuo, kinahanglan maghimo og usa ka atalaan niini nga mga butang nga nahimo na—

15 Oo, usa ka gamay nga talaan niana nga nahitabo gikan sa panahon nga si Lehi mibiya sa Jerusalem, gani hangtud karon nga panahon.

16 Busa ako maghimo sa akong talaan gikan sa mga asoy nga gikahatag pinaagi niadto kinsa nahauna kanako, hangtud sa pagsugod sa akong adlaw;

17 Ug unya ako maghimo og usa ka atalaan niini nga butang diin ako nakakita sa akong kaugalingon nga mga mata.

18 Ug ako nasayud sa talaan diin ako mihimo nga usa ka makiangayon ug usa ka tinuod nga talaan; bisan pa niana adunay daghan nga mga butang diin, sumala sa atong pinulongan, kami wala amakasulat.

19 Ug karon ako maghimo og usa ka panapos sa akong gipamulong, diin mahitungod sa akong kaugalingon, ug magpadayon sa paghatag sa akong asoy sa mga butang nga nahauna pa kanako.

20 Ako mao si Mormon, ug usa ka tiunay nga kaliwat ni Lehi. Ako adunay katarungan sa pagpanalangin sa akong Dios ug sa akong Manluluwas nga si Jesukristo, nga siya midala sa atong mga amahan gikan sa yuta sa Jerusalem, (ug awalay usa nga nasayud niini gawas sa iyang kaugalingon ug niadto nga gidala gikan niana nga yuta) ug nga siya naghatag kanako ug sa akong mga katawhan sa daghan nga kasayuran ngadto sa kaluwasan sa atong mga kalag.

21 Sa pagkatinuod siya mipanalangin sa abalay ni bJacob, ug cnagmaloloy-on ngadto sa binhi ni Jose.

22 Ug aingon nga ang mga anak ni Lehi naghupot sa iyang mga sugo siya nagpanalangin kanila ug nagpauswag kanila sumala sa iyang pulong. Oo, sa pagkamatuod siya modala pag-usab sa usa ka salin sa binhi ni Joseph ngadto sa kasayuran sa Ginoo nga ilang Dios.

23 Oo, ug sa pagkamatuod siya modala pag-usab sa usa ka asalin sa kaliwat ni Jose ngadto sa bkahibalo sa Ginoo nga ilang Dios.

24 Ug sa pagkatinuod samtang ang Ginoo buhi, siya amopundok gikan sa upat ka mga suok sa yuta sa tanan nga salin sa mga binhi ni Jacob, nga nagkatibulaag diha sa ibabaw sa tibuok yuta.

25 Ug kay siya nakahimo og pakigsaad uban sa tanan nga balay ni Jacob, bisan pa niana ang pakigsaad diin siya mipakigsaad uban sa balay ni Jacob matuman diha sa iyang kaugalingon nga tukma nga panahon, ngadto sa apagpahiuli sa tanan nga mga balay ni Jacob ngadto sa kasayuran sa pakigsaad nga siya mipakigsaad uban kanila.

26 Ug unya sila amasayud sa ilang Manunubos, kinsa mao si Jesukristo, ang anak sa Dios; ug unya sila pagapundukon gikan sa upat ka mga suok sa yuta ngadto sa ilang kaugalingon nga mga yuta, diin sila gipatibulaag; oo, samtang ang Ginoo buhi mao usab kini. Amen.