3 Nephi 2
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 2

Ang mga pagkadautan ug mga pagkasalawayon mitubo diha sa mga katawhan—Ang mga Nephite ug mga Lamanite nagkahiusa sa pagpanalipod sa ilang mga kaugalingon batok sa mga tulisan ni Gadianton—Ang nakabig nga mga Lamanite nahimo nga puti ug gitawag nga mga Nephite. Mga A.D. 5–16.

1 Ug nahinabo nga sa ingon milabay ang kasiyaman ug ikalima nga tuig usab, ug ang mga katawhan misugod sa pagkalimot niadto nga mga timailhan ug mga katingalahan diin sila nakadungog, ug misugod sa pagkaanam og ka kulang sa pagkahibulong sa usa ka timailhan o sa usa ka katingalahan nga gikan sa langit, nga sa ingon sila misugod sa pagpatig-a sa ilang mga kasingkasing, ug buta sa ilang mga panghunahuna, ug misugod sa dili pagtuo sa tanan diin sila nakadungog ug nakakita—

2 Naghanduraw og pipila ka kawang nga butang sa ilang mga kasingkasing, nga kini gibuhat pinaagi sa mga tawo ug pinaagi sa gahum sa yawa, sa pagdani ug apaglimbong sa mga kasingkasing sa mga katawhan; ug sa ingon si Satanas mipanag-iya sa mga kasingkasing sa mga katawhan pag-usab, nga sa ingon siya mibuta sa ilang mga mata ug midani kanila sa pagtuo, nga ang doktrina ni Kristo usa ka binuang ug kawang nga butang.

3 Ug nahinabo nga ang mga katawhan misugod sa pagkalig-on diha sa pagkadautan ug mga pagkasalawayon; ug sila wala motuo nga kinahanglan adunay lain pa nga mga timailhan o mga katingalahan nga gihatag; ug si Satanas anaglibut, nga nagdani sa mga kasingkasing sa mga katawhan, nagtintal kanila ug nakahimo kanila nga sila gayud mobuhat og dako nga kadautan sa yuta.

4 Ug sa ingon milabay ang kasiyaman ug ikaunom nga tuig; ug usab ang kasiyaman ug ikapito nga tuig, ug usab ang kasiyaman ug ikawalo nga tuig; ug usab ang kasiyaman ug ikasiyam nga tuig.

5 Ug usab usa ka gatusan ka tuig ang milabay sukad sa mga adlaw ni aMosiah, kinsa mao ang hari ibabaw sa mga katawhan sa mga Nephite.

6 Ug unom ka gatusan ug siyam ka tuig ang milabay sukad si Lehi mibiya sa Jerusalem.

7 Ug siyam ka tuig ang milabay gikan sa panahon sa diha nga ang timailhan gihatag, diin gipamulong sa mga propeta, nga si Kristo kinahanglan moabut dinhi sa kalibutan.

8 Karon ang mga Nephite misugod sa pag-ihap sa ilang panahon gikan niini nga panahon nga ang timailhan gihatag, o gikan sa pag-anhi ni Kristo; busa siyam ka tuig ang milabay.

9 Ug si Nephi, kinsa mao ang amahan ni Nephi, kinsa gipiyalan sa mga talaan, awala mobalik ngadto sa yuta sa Zarahemla, ug wala gayud makita sa tanan nga mga yuta.

10 Ug nahinabo nga ang mga katawhan nagpabilin gihapon sa ilang pagkadautan bisan pa sa daghan nga pagsangyaw ug pagpanagna nga gipadala taliwala kanila; ug sa ingon milabay ang ikanapulo nga tuig usab; ug ang ikanapulo ug usa nga tuig usab milabay diha sa kadautan.

11 Ug nahinabo sa ikanapulo ug tulo nga tuig dihay misugod nga mga gubat ug mga panagbingkil sa tibuok yuta; kay ang mga tulisan ni Gadianton nahimo nga hilabihan ka daghan, ug mipatay sa daghan sa mga katawhan, ug mihimo nga maawaaw ang daghan nga mga dakbayan, ug mipakanap sa daghan nga kamatayon ug pamatay sa tibuok yuta, nga kini angay nga ang tanan nga mga katawhan, mga Nephite ug mga Lamanite, kinahanglan nga mogamit sa hinagiban batok kanila.

12 Busa, ang tanan nga mga Lamanite nga nahimo nga kinabig ngadto sa Ginoo nakighiusa uban sa ilang mga kaigsoonan, ang mga Nephite, ug napugos, alang sa kahilwasan sa ilang mga kinabuhi ug sa ilang mga kababayen-an ug sa ilang mga anak, sa paggamit sa hinagiban batok niadto nga mga tulisan ni Gadianton, oo, ug usab aron sa pagpanalipod sa ilang mga katungod, ug sa mga kahigayunan sa ilang simbahan, ug sa ilang pagsimba, ug sa ilang akagawasan ug sa ilang bkalingkawasan.

13 Ug nahinabo nga sa wala pa kining ikanapulo ug tulo nga tuig molabay ang mga Nephite gihulga uban sa hingpit nga kalaglagan tungod niini nga gubat, diin nahimo nga hilabihan kapait.

14 Ug nahinabo nga kadtong mga Lamanite kinsa nagkahiusa uban sa mga Nephite giihap taliwala sa mga Nephite;

15 Ug ang ilang atunglo gikuha gikan kanila ug ang ilang panit nahimo nga bputi sama ngadto sa mga Nephite.

16 Ug ang ilang batan-on nga mga lalaki ug ang ilang anak nga mga babaye nahimo nga hilabihan nga katahum, ug sila giihap taliwala sa mga Nephite ug gitawag nga mga Nephite. Ug sa ingon natapos ang ikanapulo ug tulo ka tuig.

17 Ug nahinabo nga sa pagsugod sa ikanapulo ug upat nga tuig, ang gubat tali sa mga tulisan ug mga katawhan ni Nephi mipadayon ug nahimo nga hilabihan kapait; bisan pa niana, ang mga katawhan ni Nephi nakaangkon og pipila ka bintaha sa mga tulisan, nga sa ingon sila miabug kanila pagbalik gikan sa mga yuta ngadto sa ilang mga bukid ug ngadto sa ilang tinago nga mga dapit.

18 Ug sa ingon natapos ang ikanapulo ug upat nga tuig. Ug sa ikanapulo ug lima nga tuig sila misulong batok sa mga katawhan ni Nephi; ug tungod sa pagkadautan sa mga katawhan ni Nephi, ug sa ilang daghan nga panagbingkil ug mga panagsumpaki, ang mga tulisan ni Gadianton nakaangkon og daghan nga mga bintaha ibabaw kanila.

19 Ug sa ingon natapos ang ikanapulo ug lima nga tuig, ug sa ingon ang mga katawhan diha sa usa ka kahimtang nga daghan og mga kasakit; ug ang aespada sa kalaglagan nagbitay ibabaw kanila, nga sa ingon sila hapit na tigbason pinaagi niini, ug kini tungod sa ilang kadautan.