3 Nephi 17

Kapitulo 17

Si Jesus mitudlo sa mga katawhan sa pagpalandong sa iyang mga pulong ug pag-ampo aron sa pagsabut—Siya miayo sa ilang masakiton—Siya nag-ampo alang sa mga katawhan, ginamit ang pinulongan nga dili ikasulat—Mga anghel nangalagad ug ang kalayo miliyok sa ilang gagmay nga kabataan. Mga A.D. 34.

1 Tan-awa, karon nahinabo nga sa pagkahuman ni Jesus sa pagpamulong niini nga mga pulong siya milibut pagtan-aw pag-usab sa pundok sa mga katawhan, ug siya miingon ngadto kanila: Tan-awa, ang akong apanahon miabut na.

2 Ako nakasabut nga kamo mahuyang, nga kamo dili amakasabut sa akong tanan nga mga pulong nga gisugo kanako sa Amahan nga isulti nganha kaninyo niini nga higayon.

3 Busa, pamauli kamo sa inyong mga panimalay, ug apalandonga kini nga mga butang nga Ako miingon, ug pangayoa sa Amahan, pinaagi sa akong ngalan, aron kamo makasabut, ug bi-andam ang inyong mga hunahuna alang sa cugma, ug Ako moanha kaninyo pag-usab.

4 Apan karon amobalik Ako ngadto sa Amahan, ug usab aron bmagpakita sa akong kaugalingon ngadto sa cnawala nga mga tribo sa Israel, kay sila wala mawala ngadto sa Amahan, kay siya nasayud diin siya modala kanila.

5 Ug nahinabo nga human si Jesus nakapamulong, siya milibut sa iyang mga mata pag-usab ngadto sa pundok sa mga katawhan, ug nakakita nga sila naghilak, ug nagtan-aw kaniya ingon og nagpasabut nga sila mohangyo kaniya sa pagpabilin og diyutay pa nga panahon uban kanila.

6 Ug siya miingon ngadto kanila: Tan-awa, ang akong kasingkasing napuno sa akapuangod diha kaninyo.

7 Aduna ba kamo dihay mga masakiton? Dad-a sila ngari. Aduna ba kamo dihay mga bakol, o mga buta, o mga pungkol, o mga angol, o mga sanglahon, o mga dili makalihok, o kadto nga mga bungol, o kadto nga gitakbuyan sa tanan nga mga matang sa sakit? Dad-a sila ngari ug Ako moayo kanila, kay Ako adunay kalooy diha kaninyo; ang akong kasingkasing napuno sa kalooy.

8 Kay Ako nakasabut nga kamo nagtinguha nga Ako mopakita nganha kaninyo unsa nga Ako nakabuhat ngadto sa inyong mga kaigsoonan sa Jerusalem, kay Ako nakakita nga ang inyong ahugot nga pagtuo bigo nga Ako moayo kaninyo.

9 Ug nahinabo nga sa diha nga siya nahuman sa pagpamulong, ang tanan nga pundok sa mga katawhan, nagkahiusa, ug miduol uban sa ilang mga masakiton ug may mga balatian, ug ilang mga bakol, ug uban sa ilang mga buta, ug uban sa ilang mga amang, ug sa tanan kanila nga gitakbuyan sa tanan nga matang sa sakit; ug siya amiayo kanila matag usa kanila nga gidala ngadto kaniya.

10 Ug silang tanan, kadto kinsa nangaayo ug kadto kinsa mga maayo, miluhod sa iyang tiilan, ug misimba kaniya; ug kutob sa miduol kaniya ang kadaghanan amihalok sa iyang mga tiil, hangtud nga ang iyang mga tiil naligo sa ilang mga luha.

11 Ug nahinabo nga siya misugo nga ang ilang agagmay nga mga bata kinahanglan dad-on ngadto kaniya.

12 Busa sila midala sa ilang gagmay nga mga bata ug gipalingkod sila sa yuta nga nag-alirong kaniya, ug si Jesus mitindog sa ilang taliwala; ug ang pundok sa mga katawhan mihatag og agianan hangtud nga nadala na ang tanan ngadto kaniya.

13 Ug nahinabo nga sa diha nga nadala na silang tanan, ug si Jesus nagbarug sa taliwala, siya misugo sa pundok sa mga katawhan nga sila amoluhod sa yuta.

14 Ug nahinabo nga sa diha nga nakaluhod na sila sa yuta, si Jesus miagulo, ug miingon: Amahan, Ako anahasol tungod sa kadautan sa mga katawhan sa balay ni Israel.

15 Ug human siya nakapamulong, siya usab miluhod sa yuta; ug tan-awa siya nag-ampo ngadto sa Amahan, ug ang mga butang diin siya nag-ampo dili ikasulat, ug ang pundok sa mga katawhan nga nakadungog kaniya mipamatuod.

16 Ug sa ingon niini nga matang sila nagpamatuod: Ang amata wala pa makatan-aw, ni ang dunggan makadungog, kaniadto, sa mahinungdanon ug kahibulongan nga mga butang diin kami nakakita ug nakadungog ni Jesus nga nakigsulti ngadto sa Amahan;

17 Ug walay adila nga makalitok, ni may ikasulat si bisan kinsa nga tawo, ni mga kasingkasing sa mga tawo makasabut niini nga mahinungdanon ug kahibulongan nga mga butang nga among nakita ug nadungog nga gipamulong ni Jesus; ug walay usa nga nakasabut sa kalipay nga mipuno sa among mga kalag sa panahon nga kami nakadungog kaniya nga nag-ampo alang kanamo ngadto sa Amahan.

18 Ug nahinabo nga sa nakahuman na si Jesus sa pag-ampo ngadto sa Amahan, siya mitindog; ug hilabihan ang gibati sa pundok sa mga katawhan nga sila gisanapan sa akalipay.

19 Ug nahinabo nga si Jesus namulong ngadto kanila, ug sila gipatindog.

20 Ug sila nanindog gikan sa yuta, ug siya miingon ngadto kanila: Bulahan kamo tungod sa inyong hugot nga pagtuo. Ug karon tan-awa, ang akong hingpit nga kalipay nabug-os.

21 Ug sa diha nga siya nakalitok na niini nga mga pulong, siya amihilak, ug ang pundok sa mga katawhan nakasaksi niini, ug siya mikuha sa ilang gagmay nga mga bata, sa tinagsa, ug bmipanalangin kanila, ug nag-ampo ngadto sa Amahan alang kanila.

22 Ug sa diha nga siya nakahimo na niini siya mihilak pag-usab;

23 Ug siya namulong ngadto sa pundok sa mga katawhan, ug miingon ngadto kanila: Tan-awa ang inyong gagmay nga mga bata.

24 Ug samtang sila mipunting sa ilang mga mata paingon sa langit, ug sila nakakita sa langit nga naabli, ug sila nakakita sa mga anghel nanaog gikan sa langit nga ingon og diha sa taliwala sa kalayo; ug sila nanaog ug agialirongan kadtong gagmay nga mga bata, ug sila gialirongan sa kalayo; ug ang mga anghel nangalagad ngadto kanila.

25 Ug ang pundok sa mga katawhan nakakita ug nakadungog ug nagpamatuod; ug sila nasayud nga ang ilang talaan tinuod kay silang tanan nakakita ug nakadungog, matag tawo alang sa iyang kaugalingon; ug ang ilang gidaghanon mga duha ka libo ug lima ka gatus ka mga kalag; ug sila naglakip sa mga lalaki, mga babaye ug mga bata.