3 Nephi 27
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 27

Si Jesus misugo kanila sa pagtawag sa Simbahan sa iyang ngalan—Ang iyang misyon ug pag-ula nga sakripisyo naglangkob sa iyang ebanghelyo—Ang mga tawo gisugo sa paghinulsol ug pagpabunyag nga sila unta pagasantoson sa Espiritu Santo—Sila kinahanglan mahisama gani ingon kang Jesus. Mga A.D. 34–35.

1 Ug nahinabo nga samtang ang mga tinun-an ni Jesus mipanaw ug misangyaw sa mga butang nga ilang nadungog ug nakita, ug nagbunyag diha sa ngalan ni Jesus, nahinabo nga ang mga tinun-an nagkapundok ug anagkahiusa sa mainiton nga pag-ampo ug bpagpuasa.

2 Ug si Jesus amipakita pag-usab sa iyang kaugalingon ngadto kanila, kay sila nag-ampo ngadto sa Amahan diha sa iyang ngalan; ug si Jesus miabut ug mibarug sa taliwala kanila, ug miingon ngadto kanila: Unsa ang buot ninyo nga Ako mohatag nganha kaninyo?

3 Ug sila miingon ngadto kaniya: Ginoo, kami buot unta nga ikaw mosulti kanamo sa ngalan diin kami motawag niini nga simbahan; kay dihay mga panaglalis taliwala sa mga katawhan mahitungod niini nga butang.

4 Ug ang Ginoo miingon ngadto kanila: Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, ngano nga ang mga katawhan magbagulbol ug maglalis tungod niini nga butang?

5 Wala ba sila magbasa sa mga kasulatan, diin nag-ingon nga kamo kinahanglan modala nganha kaninyo sa angalan ni Kristo, diin mao ang akong ngalan? Kay pinaagi niini nga ngalan kamo pagatawgon sa katapusan nga adlaw;

6 Ug bisan kinsa nga modala nganha kaniya sa akong ngalan, ug amolahutay hangtud sa katapusan, ang mao maluwas sa katapusan nga adlaw.

7 Busa, bisan unsa ang inyong buhaton, kamo mobuhat niini pinaagi sa akong ngalan; busa kamo motawag sa simbahan sa akong ngalan; ug motawag kamo sa akong Amahan diha sa akong ngalan aron siya manalangin sa simbahan alang kanako.

8 Ug unsaon kining aakong bsimbahan kon kini dili pagatawgon sa akong ngalan? Kay kon ang usa ka simbahan pagatawgon sa ngalan ni Moises niana kini simbahan ni Moises; o kon kini pagatawgon sa ngalan sa usa ka tawo niana kini simbahan sa tawo; apan kon kini pagatawgon sa akong ngalan niana kini mao ang akong simbahan, kon kini mao nga sila natukod diha sa akong ebanghelyo.

9 Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga kamo natukod sa akong ebanghelyo; busa kamo magtawag sa bisan unsa nga mga butang nga kamo motawag, diha sa akong ngalan; busa, kon kamo motawag diha sa Amahan, alang sa simbahan, kon kini diha sa akong ngalan ang Amahan maminaw kaninyo;

10 Ug kon kini mao nga ang simbahan natukod diha sa akong ebanghelyo niana ang Amahan mopakita sa iyang kaugalingon nga mga buhat diha niini.

11 Apan kon kini dili matukod sa akong ebanghelyo, ug natukod diha sa mga buhat sa mga tawo, o diha sa mga buhat sa yawa, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo nga sila makabaton sa kalipay sa ilang mga buhat sa mubo nga higayon, ug sa hinay-hinay ang katapusan moabut, ug sila aisalikway ug ilabay sa kalayo, diin walay pagbalik.

12 Kay ang ilang mga buhat amosunod kanila, kay tungod sa ilang mga buhat, sila isalikway; busa hinumdumi ninyo kini nga mga butang nga Ako miingon kaninyo.

13 Tan-awa Ako mihatag nganha kaninyo sa akong ebanghelyo, ug kini mao ang aebanghelyo diin Ako mihatag nganha kaninyo—nga Ako mianhi dinhi sa kalibutan aron sa pagbuhat sa bkabubut-on sa akong Amahan, tungod kay ang akong Amahan mipadala kanako.

14 Ug ang akong Amahan mipadala kanako nga Ako unta aituboy nganha sa krus; ug human niana nga Ako matuboy diha sa krus, nga Ako unta bmakadala sa tanan nga mga tawo ngari kanako, nga ingon nga Ako gituboy sa mga tawo mao usab ang mga tawo ituboy pinaagi sa Amahan, sa pagbarug sa akong atubangan, aron cpagahukman sa ilang mga buhat, kon sila matarung o kon sila dautan—

15 Ug tungod niini nga hinungdan Ako anatuboy; busa, sumala sa gahum sa Amahan Ako modala sa tanan nga mga tawo ngari kanako, nga sila mahukman sumala sa ilang mga buhat.

16 Ug kini mahinabo, nga bisan kinsa ang amaghinulsol ug bmagpabunyag pinaagi sa akong ngalan, siya mapuno; ug kon siya cmolahutay hangtud sa katapusan, tan-awa, Ako mohukom kaniya nga walay sala sa atubangan sa akong Amahan niana nga adlaw sa diha nga Ako mobarug aron paghukom sa kalibutan.

17 Ug siya nga dili molahutay hangtud sa katapusan, siya mao usab ang isalikway ug ilabay sa kalayo, diin sila dili na makabalik tungod sa akaangayan sa Amahan.

18 Ug kini mao ang pulong nga siya mihatag ngadto sa mga katawhan. Ug tungod niini nga hinungdan siya mituman sa mga pulong diin siya mihatag, ug siya wala magbakak, apan motuman sa tanan niya nga mga pulong.

19 Ug awalay mahugaw nga butang nga makasulod didto sa iyang gingharian; busa walay makasulod sa iyang bkapahulayan gawas niadto kinsa cnakahugas sa ilang mga saput sa akong dugo, tungod sa ilang hugot nga pagtuo, ug paghinulsol sa tanan nila nga mga sala, ug sa ilang pagkamatinud-anon hangtud sa katapusan.

20 Karon mao kini ang sugo: aPaghinulsol, kamong tanan nga mga lumulupyo sa yuta, ug duol ngari kanako ug bmagpabunyag diha sa akong ngalan, aron kamo mahimo nga cpagasantoson pinaagi sa pagdawat sa Espiritu Santo, aron mobarug nga dwalay lama sa akong atubangan sa katapusan nga adlaw.

21 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, kini mao ang akong ebanghelyo; ug kamo nasayud sa mga butang nga kamo kinahanglan gayud nga mobuhat diha sa akong simbahan; kay ang mga buhat nga kamo nakakita nga Ako mihimo kana kamo mobuhat usab; kay kana diin kamo nakakita kanako nga mibuhat kana kamo mobuhat;

22 Busa, kon kamo mobuhat niini nga mga butang, bulahan kamo, kay kamo ituboy sa katapusan nga adlaw.

23 Isulat ang mga butang diin kamo nakakita ug nakadungog, gawas niadto nga agidili.

24 Isulat ang mga binuhatan niini nga mga katawhan, nga mao ang mahinabo, gani ingon nga nahisulat na kaniadto, niana nga nahitabo kaniadto.

25 Kay tan-awa, ang gikan sa mga basahon nga nahisulat na, ug sa mga basahon nga isulat pa, kini nga mga katawhan apagahukman, kay pinaagi kanila ang ilang mga bbuhat masayran ngadto sa mga tawo.

26 Ug tan-awa, tanan nga mga butang agisulat pinaagi sa Amahan; busa gikan sa mga basahon nga isulat pa ang kalibutan pagahukman.

27 Ug kamo nasayud nga akamo mahimo nga mga maghuhukom niini nga mga katawhan, sumala sa paghukom diin Ako mihatag nganha kaninyo, nga makiangayon. Busa, unsa nga bmatang sa mga tawo kamo angay nga mahisama? Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, gani csama nga Ako mao.

28 Ug karon Ako amoadto ngadto sa Amahan. Ug sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, bisan unsa nga mga butang nga inyong pangayoon sa Amahan pinaagi sa akong ngalan, ihatag nganha kaninyo.

29 Busa, apangayo, ug kamo makadawat; tuktok, ug kini pagabuksan nganha kaninyo; kay siya nga nangayo, makadawat; ug ngadto kaniya nga motuktok, kini pagabuksan.

30 Ug karon, tan-awa, hilabihan ang akong hingpit nga kalipay, gani ngadto sa kahingpitan, tungod kaninyo, ug niini usab nga mga kaliwatan; oo, bisan ang Amahan nalipay, ug usab ang tanan nga balaan nga mga anghel, tungod kaninyo ug niini nga kaliwatan, kay awalay usa kanila nga nawala.

31 Tan-awa, Ako manghinaut nga kamo makasabut; kay Ako nagpasabut kanila kinsa akaron buhi bniini nga kaliwatan; ug walay usa kanila nga mawala; ug diha kanila Ako adunay kahingpitan sa chingpit nga kalipay.

32 Apan tan-awa, kini nakapasubo kanako tungod sa aikaupat nga kaliwatan gikan niini nga kaliwatan, kay sila midala nga bihag kaniya ingon nga anak sa kapildihan; kay sila mobaligya kanako alang sa pilak ug alang sa bulawan, ug niana nga kutkuton sa banunogba ug diin ang mga kawatan molungkab ug mokawat. Ug niana nga adlaw Ako moduaw kanila, ngadto sa pag-usab sa ilang mga buhat diha sa ilang kaugalingon nga mga ulo.

33 Ug nahinabo nga sa diha nga si Jesus mitapos niini nga mga pamahayag siya miingon ngadto sa iyang mga tinun-an: Sulod kamo sa ahigpit nga ganghaan; kay higpit ang ganghaan, ug pig-ot ang agianan nga paingon sa kinabuhi, ug pipila lamang ang makakaplag niini; apan lapad ang ganghaan, ug dako ang agianan paingon sa kamatayon, ug daghan ang mopanaw diha niana, hangtud moabut ang kagabhion, diin walay tawo nga makabuhat.