Jesukristo
  Footnotes
  Theme

  Jesukristo

  Kristo (usa ka pulong nga Gresyanhon) ug Mesiyas (usa ka pulong nga Hebreo) nagpasabut nga ang “gidihogan.” Si Jesukristo mao ang Unang Natawo sa Amahan diha sa espiritu (Heb. 1:6; D&P 93:21). Siya mao ang Bugtong Anak sa Amahan diha sa unod (Juan 1:14; 3:16). Siya mao si Jehova (D&P 110:3–4) ug gi-orden nang daan sa iyang mahinungdanon nga katungdanan sa wala pa malalang ang kalibutan. Ubos sa kamandoan sa Amahan, si Jesus milalang sa yuta ug sa tanan diha niini (Juan 1:3, 14; Moises 1:31–33). Siya natawo kang Maria didto sa Bethlehem, mipuyo og usa ka walay sala nga kinabuhi, ug naghimo og usa ka hingpit nga pag-ula alang sa mga sala sa tanan nga mga katawhan pinaagi sa pagpaagas sa iyang dugo ug pagtugyan sa iyang kinabuhi diha sa krus (Mat. 2:1; 1 Ne. 11:13–33; 3 Ne. 27:13–16; D&P 76:40–42). Siya mibangon gikan sa mga patay, sa ingon nagmatuod sa mahinabo nga pagkabanhaw sa tanan nga mga katawhan. Pinaagi sa kang Jesus nga pag-ula ug pagkabanhaw, kadto kinsa maghinulsol sa ilang mga sala ug mosunod sa mga sugo sa Dios makapuyo sa kahangturan uban ni Jesus ug sa Amahan (2 Ne. 9:10–12; 21–22; D&P 76:50–53, 62).

  Si Jesukristo mao ang labing gamhanan nga Binuhat nga natawo dinhi sa yuta. Ang iyang kinabuhi mao ang hingpit nga panig-ingnan unsaon sa tanan nga mga katawhan pagpuyo. Tanan nga mga pag-ampo, mga panalangin, ug mga ordinansa sa pagkapari kinahanglan pagabuhaton diha sa iyang ngalan. Siya mao ang Ginoo sa mga ginoo, Hari sa mga hari, ang Tiglalang, ang Manluluwas, ug ang Dios sa tibuok kayutaan.

  Si Jesukristo moabut pag-usab diha sa gahum ug himaya aron maghari sa yuta sa panahon sa Kaliboan. Sa katapusan nga adlaw, siya mohukom sa tanan nga mga katawhan (Alma 11:40–41; JS—M 1).

  Ang Katingbanan sa Iyang Kinabuhi (sa Nagsunod-Sunod nga mga Hitabo)

  Gahum

  Himaya ni Jesukristo

  Kaliboan nga Paghari ni Kristo

  Kinabuhi ni Kristo nga Wala pa Dinhi sa Yuta

  Maghuhukom

  Mga Pagpakita ni Kristo Human sa Kinabuhi Dinhi sa Yuta

  Mga Panagna Mahitungod sa Pagkatawo ug Pagkamatay ni Jesukristo

  Mga Panig-ingnan o Simbolo ni Kristo

  Pagdala sa Ngalan ni Jesukristo Diha Kanato

  Pagpamatuod Gipahayag Mahitungod ni Jesukristo

  Pangulo sa Simbahan

  Panig-ingnan ni Jesukristo