Korum
    Footnotes
    Theme

    Korum

    Ang pulong nga korum mahimo nga gamiton sa duha ka mga paagi: (1) Usa ka piho nga pundok sa mga lalaki kinsa naghupot sa sama nga katungdanan sa pagkapari. (2) Ang kinadaghanan, o ang kinagamyan nga mga sakop sa pundok sa pagkapari nga kinahanglan motambong sa usa ka katiguman sa pagdumala sa buluhaton sa Simbahan (D&P 107:28).