Shiz
    Footnotes
    Theme

    Shiz

    Usa ka pangulo sa kasundalohan sa mga Jaredite diha sa Basahon ni Mormon. Siya namatay diha sa katapusan sa usa ka dako nga gubat nga milaglag sa tibuok nasud sa Jaredite (Ether 14:17–15:31).

    True