Kamatayon, Espirituhanon nga
  Footnotes
  Theme

  Kamatayon, Espirituhanon nga

  Ang pagkamatay ingon sa mga butang nga may kalabutan ngadto sa pagkamatarung. Si Lucifer ug ang ikatulong bahin sa mga panon sa langit nag-antus og usa ka espirituhanon nga kamatayon sa diha nga sila gisalikway gikan sa langit (D&P 29:36–37).

  Ang espirituhanon nga kamatayon gipaila ngadto sa kalibutan pinaagi sa pagkapukan ni Adan (Moises 6:48). Ang mga mortal nga may dautan nga mga hunahuna, mga pulong, ug mga buhat mao ang mga patay diha sa espiritu samtang buhi pa dinhi sa yuta (1 Tim. 5:6). Pinaagi sa pag-ula ni Jesukristo ug pinaagi sa pagkamasulundon ngadto sa mga baruganan ug mga ordinansa sa ebanghelyo, mga lalaki ug mga babaye mahimo nga malimpyo gikan sa sala ug mabuntog ang espirituhanon nga kamatayon.

  Ang espirituhanon nga kamatayon usab mahinabo sunod sa kamatayon sa mortal nga lawas. Ang mga nabanhaw nga mga binuhat ug ang yawa ug ang iyang mga anghel pagahukman. Kadto kinsa misukol sa tinuyo batok sa kahayag ug sa kamatuoran sa ebanghelyo mag-antus sa espirituhanon nga kamatayon. Kini nga kamatayon sa kasagaran gitawag og ang ikaduhang kamatayon (Alma 12:16; Hel. 14:16–19; D&P 76:36–38).