Adan-ondi-Ahman
    Footnotes
    Theme

    Adan-ondi-Ahman

    Ang dapit diin si Adan mipanalangin sa iyang matarung nga kaliwatan tulo ka mga tuig sa wala pa siya mamatay (D&P 107:53–56) ug diin siya moadto sa dili pa ang panahon sa Ikaduhang Pag-anhi (D&P 116).