Urim ug Thummim
    Footnotes
    Theme

    Urim ug Thummim

    Mga himan nga giandam sa Dios aron sa pagtabang sa tawo sa pagbaton og pagpadayag ug diha sa paghubad sa mga pinulongan. Diha sa pinulongan nga Hebreohanon ang mga pulong nagpasabut nga “mga kahayag ug mga kahingpitan.” Ang Urim ug Thummim naglakip og duha ka mga bato nga gibutang sa bayanan nga pilak ug gigamit usahay uban sa taming (D&P 17:1; JS—K 1:35, 42, 52). Kini nga yuta mahimo nga usa ka Urim ug Thummim diha sa iyang pagkabalaan ug imortal nga kahimtang (D&P 130:6–9).