Asa
    Footnotes
    Theme

    Asa

    Diha sa Daang Tugon, ang ikatulo nga hari sa Juda. Ang mga kasulatan nagtala nga ang iyang “kasingkasing hingpit uban sa Ginoo sa tanan niyang mga adlaw” (1 Hari 15:14). Sa panahon sa iyang pagmando siya nagpasanay sa kasundalohan ngadto sa usa ka kahimtang nga masangputon, gitangtang ang Etiopiahanon nga yugo, gikuha ang mini nga mga dios-dios, ug midapit sa mga katawhan sa paghimo og usa ka pakigsaad sa pagpangita ni Jehova (1 Hari 15–16; 2 Cron. 14–16). Bisan pa niana, sa diha nga siya may sakit sa iyang mga tiil, siya wala mangayo sa panabang sa Ginoo ug namatay (1 Hari 15:23–24; 2 Cron. 16:12–13).