Saul, Hari sa Israel
    Footnotes
    Theme

    Saul, Hari sa Israel

    Diha sa Daang Tugon, ang unang hari sa Israel sa wala pa kini mabahin. Bisan tuod siya matarung sa sinugdanan sa iyang pagmando, siya sa kapulihay napuno sa garbo ug nahimo nga masinupakon ngadto sa Dios (1 Sam. 9–31).